بسم الله الرحمن الرحيم

هم فاطمة و
الفهرست العام
**********************************************

سالشمار

ده میلیون سال قبل از ميلاد
هفتصد قبل از ميلاد
شروع ميلادي
شروع هجري
************************


سالشمار
***********************ده میلیون سال قبل از ميلاد
9999999 قبل از ميلاد
***************************
3942 قبل از میلاد
حضرت آدم ع(3942 ق م - 3012 ق م)
3760 قبل از میلاد
مبدء تقويم عبري(3760 ق م)
3012 قبل از میلاد
حضرت آدم ع(3942 ق م - 3012 ق م)
3000 قبل از میلاد
حضرت ادريس ع
هرمس الهرامسة
2886 قبل از میلاد
تولد حضرت نوح ع(2886 ق م - 1936 ق م)
2492 قبل از میلاد
بنیانگزاری إرمینیة-ارمینا-توسط هایک نتیجه حضرت نوح ع(2492 ق م)
إرمینیة-ارمینا(2492 ق م)
1996 قبل از میلاد
تولد حضرت إبراهيم ع(1996 ق م - 1773 ق م)
1936 قبل از میلاد
حضرت نوح ع(2886 ق م - 1936 ق م)
1910 قبل از میلاد
تولد حضرت إسماعيل ع(1910 ق م - 1773 ق م)
1896 قبل از میلاد
تولد حضرت إسحاق ع(1896 ق م - 1708 ق م)
1773 قبل از میلاد
حضرت إبراهيم ع(1996 ق م - 1773 ق م)
حضرت إسماعيل ع(1910 ق م - 1773 ق م)
بنو فروخ
1708 قبل از میلاد
حضرت إسحاق ع(1896 ق م - 1708 ق م)
1500 قبل از میلاد
ولادت حضرت موسى ع(1500 ق م - 1380 ق م)
1480 قبل از میلاد
وفات افریدون ملك فرس(000 ق م - 1480 ق م)
1380 قبل از میلاد
حضرت موسى ع(1500 ق م - 1380 ق م)700 قبل از میلاد
فرزندان بنی اسرائیل که 2700 سال پیش توسط امپراتوری آشور به تبعید برده شدند
699 قبل از میلاد
698 قبل از میلاد
697 قبل از میلاد
696 قبل از میلاد
695 قبل از میلاد
694 قبل از میلاد
693 قبل از میلاد
692 قبل از میلاد
691 قبل از میلاد
690 قبل از میلاد
689 قبل از میلاد
688 قبل از میلاد
687 قبل از میلاد
686 قبل از میلاد
685 قبل از میلاد
684 قبل از میلاد
683 قبل از میلاد
682 قبل از میلاد
681 قبل از میلاد
680 قبل از میلاد
679 قبل از میلاد
678 قبل از میلاد
677 قبل از میلاد
676 قبل از میلاد
675 قبل از میلاد
674 قبل از میلاد
673 قبل از میلاد
672 قبل از میلاد
671 قبل از میلاد
670 قبل از میلاد
669 قبل از میلاد
668 قبل از میلاد
667 قبل از میلاد
666 قبل از میلاد
665 قبل از میلاد
664 قبل از میلاد
663 قبل از میلاد
662 قبل از میلاد
661 قبل از میلاد
660 قبل از میلاد
659 قبل از میلاد
658 قبل از میلاد
657 قبل از میلاد
656 قبل از میلاد
655 قبل از میلاد
654 قبل از میلاد
653 قبل از میلاد
652 قبل از میلاد
651 قبل از میلاد
650 قبل از میلاد
649 قبل از میلاد
648 قبل از میلاد
647 قبل از میلاد
646 قبل از میلاد
645 قبل از میلاد
644 قبل از میلاد
643 قبل از میلاد
642 قبل از میلاد
641 قبل از میلاد
640 قبل از میلاد
639 قبل از میلاد
638 قبل از میلاد
637 قبل از میلاد
636 قبل از میلاد
635 قبل از میلاد
634 قبل از میلاد
633 قبل از میلاد
632 قبل از میلاد
631 قبل از میلاد
630 قبل از میلاد
629 قبل از میلاد
628 قبل از میلاد
627 قبل از میلاد
626 قبل از میلاد
625 قبل از میلاد
624 قبل از میلاد
623 قبل از میلاد
622 قبل از میلاد
621 قبل از میلاد
620 قبل از میلاد
619 قبل از میلاد
618 قبل از میلاد
617 قبل از میلاد
616 قبل از میلاد
615 قبل از میلاد
614 قبل از میلاد
613 قبل از میلاد
612 قبل از میلاد
611 قبل از میلاد
610 قبل از میلاد
609 قبل از میلاد
608 قبل از میلاد
607 قبل از میلاد
606 قبل از میلاد
605 قبل از میلاد
604 قبل از میلاد
603 قبل از میلاد
602 قبل از میلاد
601 قبل از میلاد
600 قبل از میلاد
599 قبل از میلاد
598 قبل از میلاد
597 قبل از میلاد
596 قبل از میلاد
595 قبل از میلاد
594 قبل از میلاد
593 قبل از میلاد
592 قبل از میلاد
591 قبل از میلاد
590 قبل از میلاد
589 قبل از میلاد
588 قبل از میلاد
587 قبل از میلاد
586 قبل از میلاد
585 قبل از میلاد
584 قبل از میلاد
583 قبل از میلاد
زرتشت-زردشت-زرادشت
582 قبل از میلاد
581 قبل از میلاد
580 قبل از میلاد
579 قبل از میلاد
578 قبل از میلاد
577 قبل از میلاد
576 قبل از میلاد
575 قبل از میلاد
574 قبل از میلاد
573 قبل از میلاد
572 قبل از میلاد
571 قبل از میلاد
570 قبل از میلاد
569 قبل از میلاد
568 قبل از میلاد
567 قبل از میلاد
566 قبل از میلاد
565 قبل از میلاد
564 قبل از میلاد
563 قبل از میلاد
562 قبل از میلاد
561 قبل از میلاد
560 قبل از میلاد
559 قبل از میلاد
558 قبل از میلاد
557 قبل از میلاد
556 قبل از میلاد
555 قبل از میلاد
554 قبل از میلاد
553 قبل از میلاد
552 قبل از میلاد
551 قبل از میلاد
550 قبل از میلاد
شروع هخامنشیان
549 قبل از میلاد
548 قبل از میلاد
547 قبل از میلاد
546 قبل از میلاد
545 قبل از میلاد
تالس-طالس ملطي(626 ق م - 545 ق م)
544 قبل از میلاد
543 قبل از میلاد
542 قبل از میلاد
541 قبل از میلاد
540 قبل از میلاد
539 قبل از میلاد
538 قبل از میلاد
537 قبل از میلاد
536 قبل از میلاد
535 قبل از میلاد
534 قبل از میلاد
533 قبل از میلاد
532 قبل از میلاد
531 قبل از میلاد
530 قبل از میلاد
کوروش
529 قبل از میلاد
528 قبل از میلاد
527 قبل از میلاد
526 قبل از میلاد
525 قبل از میلاد
524 قبل از میلاد
523 قبل از میلاد
522 قبل از میلاد
521 قبل از میلاد
520 قبل از میلاد
519 قبل از میلاد
518 قبل از میلاد
517 قبل از میلاد
516 قبل از میلاد
515 قبل از میلاد
514 قبل از میلاد
513 قبل از میلاد
512 قبل از میلاد
511 قبل از میلاد
510 قبل از میلاد
509 قبل از میلاد
508 قبل از میلاد
507 قبل از میلاد
506 قبل از میلاد
505 قبل از میلاد
504 قبل از میلاد
503 قبل از میلاد
502 قبل از میلاد
501 قبل از میلاد
500 قبل از میلاد
499 قبل از میلاد
498 قبل از میلاد
497 قبل از میلاد
496 قبل از میلاد
495 قبل از میلاد
فیثاغورس ساموسی(570 ق م - 495 ق م)
494 قبل از میلاد
493 قبل از میلاد
492 قبل از میلاد
491 قبل از میلاد
490 قبل از میلاد
489 قبل از میلاد
488 قبل از میلاد
487 قبل از میلاد
486 قبل از میلاد
485 قبل از میلاد
484 قبل از میلاد
483 قبل از میلاد
482 قبل از میلاد
481 قبل از میلاد
480 قبل از میلاد
هراکلیتوس-هراکلیت-هرقلیطوس(540 ق م - 480 ق م)
479 قبل از میلاد
کنفوسیوس(551 ق م - 479 ق م)
478 قبل از میلاد
477 قبل از میلاد
476 قبل از میلاد
475 قبل از میلاد
474 قبل از میلاد
473 قبل از میلاد
472 قبل از میلاد
471 قبل از میلاد
470 قبل از میلاد
پارمنیدس(515 ق م - 470 ق م)
469 قبل از میلاد
468 قبل از میلاد
467 قبل از میلاد
466 قبل از میلاد
465 قبل از میلاد
464 قبل از میلاد
463 قبل از میلاد
462 قبل از میلاد
461 قبل از میلاد
460 قبل از میلاد
459 قبل از میلاد
458 قبل از میلاد
457 قبل از میلاد
456 قبل از میلاد
455 قبل از میلاد
454 قبل از میلاد
453 قبل از میلاد
452 قبل از میلاد
451 قبل از میلاد
450 قبل از میلاد
449 قبل از میلاد
448 قبل از میلاد
447 قبل از میلاد
446 قبل از میلاد
445 قبل از میلاد
444 قبل از میلاد
443 قبل از میلاد
442 قبل از میلاد
441 قبل از میلاد
440 قبل از میلاد
439 قبل از میلاد
438 قبل از میلاد
437 قبل از میلاد
436 قبل از میلاد
435 قبل از میلاد
434 قبل از میلاد
433 قبل از میلاد
432 قبل از میلاد
431 قبل از میلاد
430 قبل از میلاد
زنون الئایی(430 ق م - 495 ق م)
429 قبل از میلاد
428 قبل از میلاد
427 قبل از میلاد
426 قبل از میلاد
425 قبل از میلاد
424 قبل از میلاد
423 قبل از میلاد
422 قبل از میلاد
421 قبل از میلاد
420 قبل از میلاد
419 قبل از میلاد
418 قبل از میلاد
417 قبل از میلاد
416 قبل از میلاد
415 قبل از میلاد
414 قبل از میلاد
413 قبل از میلاد
412 قبل از میلاد
411 قبل از میلاد
410 قبل از میلاد
409 قبل از میلاد
408 قبل از میلاد
407 قبل از میلاد
406 قبل از میلاد
405 قبل از میلاد
404 قبل از میلاد
403 قبل از میلاد
402 قبل از میلاد
401 قبل از میلاد
400 قبل از میلاد
399 قبل از میلاد
سقراط(470 ق م - 399 ق م)
398 قبل از میلاد
397 قبل از میلاد
396 قبل از میلاد
395 قبل از میلاد
394 قبل از میلاد
393 قبل از میلاد
392 قبل از میلاد
391 قبل از میلاد
390 قبل از میلاد
389 قبل از میلاد
388 قبل از میلاد
387 قبل از میلاد
386 قبل از میلاد
385 قبل از میلاد
384 قبل از میلاد
383 قبل از میلاد
382 قبل از میلاد
381 قبل از میلاد
380 قبل از میلاد
379 قبل از میلاد
378 قبل از میلاد
377 قبل از میلاد
376 قبل از میلاد
375 قبل از میلاد
374 قبل از میلاد
373 قبل از میلاد
372 قبل از میلاد
371 قبل از میلاد
370 قبل از میلاد
ذيمقراطيس(460 ق م - 370 ق م)
369 قبل از میلاد
368 قبل از میلاد
367 قبل از میلاد
366 قبل از میلاد
365 قبل از میلاد
364 قبل از میلاد
363 قبل از میلاد
362 قبل از میلاد
361 قبل از میلاد
360 قبل از میلاد
359 قبل از میلاد
358 قبل از میلاد
357 قبل از میلاد
356 قبل از میلاد
تولد اسكندر(356 ق م - 323 ق م)
355 قبل از میلاد
354 قبل از میلاد
353 قبل از میلاد
352 قبل از میلاد
351 قبل از میلاد
350 قبل از میلاد
349 قبل از میلاد
348 قبل از میلاد
347 قبل از میلاد
افلاطون(427 ق م - 347 ق م)
346 قبل از میلاد
345 قبل از میلاد
344 قبل از میلاد
343 قبل از میلاد
342 قبل از میلاد
341 قبل از میلاد
340 قبل از میلاد
339 قبل از میلاد
338 قبل از میلاد
337 قبل از میلاد
336 قبل از میلاد
335 قبل از میلاد
334 قبل از میلاد
333 قبل از میلاد
332 قبل از میلاد
331 قبل از میلاد
330 قبل از میلاد
انقراض هخامنشیان
329 قبل از میلاد
328 قبل از میلاد
327 قبل از میلاد
326 قبل از میلاد
325 قبل از میلاد
324 قبل از میلاد
323 قبل از میلاد
وفات اسكندر(356 ق م - 323 ق م)
الاسكندرية
322 قبل از میلاد
ارسطو-ارسطاطالیس(384 ق-م - 322 ق-م)
321 قبل از میلاد
320 قبل از میلاد
319 قبل از میلاد
318 قبل از میلاد
317 قبل از میلاد
316 قبل از میلاد
315 قبل از میلاد
314 قبل از میلاد
313 قبل از میلاد
312 قبل از میلاد
311 قبل از میلاد
310 قبل از میلاد
309 قبل از میلاد
308 قبل از میلاد
307 قبل از میلاد
306 قبل از میلاد
305 قبل از میلاد
304 قبل از میلاد
303 قبل از میلاد
302 قبل از میلاد
301 قبل از میلاد
300 قبل از میلاد
299 قبل از میلاد
298 قبل از میلاد
297 قبل از میلاد
296 قبل از میلاد
295 قبل از میلاد
294 قبل از میلاد
293 قبل از میلاد
292 قبل از میلاد
291 قبل از میلاد
290 قبل از میلاد
289 قبل از میلاد
288 قبل از میلاد
287 قبل از میلاد
286 قبل از میلاد
285 قبل از میلاد
284 قبل از میلاد
283 قبل از میلاد
282 قبل از میلاد
281 قبل از میلاد
280 قبل از میلاد
279 قبل از میلاد
278 قبل از میلاد
277 قبل از میلاد
276 قبل از میلاد
275 قبل از میلاد
أقليدس(حدود ۳۶۵ - ۲۷۵ پيش از ميلاد)
274 قبل از میلاد
273 قبل از میلاد
272 قبل از میلاد
271 قبل از میلاد
270 قبل از میلاد
269 قبل از میلاد
268 قبل از میلاد
267 قبل از میلاد
266 قبل از میلاد
265 قبل از میلاد
264 قبل از میلاد
263 قبل از میلاد
262 قبل از میلاد
زنون رواقی(334 ق م - 262 ق م)
261 قبل از میلاد
260 قبل از میلاد
259 قبل از میلاد
258 قبل از میلاد
257 قبل از میلاد
256 قبل از میلاد
255 قبل از میلاد
254 قبل از میلاد
253 قبل از میلاد
252 قبل از میلاد
251 قبل از میلاد
250 قبل از میلاد
249 قبل از میلاد
248 قبل از میلاد
247 قبل از میلاد
246 قبل از میلاد
245 قبل از میلاد
244 قبل از میلاد
243 قبل از میلاد
242 قبل از میلاد
241 قبل از میلاد
240 قبل از میلاد
239 قبل از میلاد
238 قبل از میلاد
237 قبل از میلاد
236 قبل از میلاد
235 قبل از میلاد
234 قبل از میلاد
233 قبل از میلاد
232 قبل از میلاد
231 قبل از میلاد
230 قبل از میلاد
آریستارخوس ساموسی(310 - 230 پيش از ميلاد)
229 قبل از میلاد
228 قبل از میلاد
227 قبل از میلاد
226 قبل از میلاد
225 قبل از میلاد
224 قبل از میلاد
223 قبل از میلاد
222 قبل از میلاد
221 قبل از میلاد
220 قبل از میلاد
219 قبل از میلاد
218 قبل از میلاد
217 قبل از میلاد
216 قبل از میلاد
215 قبل از میلاد
214 قبل از میلاد
213 قبل از میلاد
212 قبل از میلاد
ارشميدس(287 - 212 پيش از ميلاد)(زادهٔ ۲۸۷ ق. م - ۲۱۲ ق. م)
211 قبل از میلاد
210 قبل از میلاد
209 قبل از میلاد
208 قبل از میلاد
207 قبل از میلاد
206 قبل از میلاد
205 قبل از میلاد
204 قبل از میلاد
203 قبل از میلاد
202 قبل از میلاد
201 قبل از میلاد
200 قبل از میلاد
199 قبل از میلاد
198 قبل از میلاد
197 قبل از میلاد
196 قبل از میلاد
195 قبل از میلاد
194 قبل از میلاد
193 قبل از میلاد
192 قبل از میلاد
191 قبل از میلاد
190 قبل از میلاد
189 قبل از میلاد
188 قبل از میلاد
187 قبل از میلاد
186 قبل از میلاد
185 قبل از میلاد
184 قبل از میلاد
183 قبل از میلاد
182 قبل از میلاد
181 قبل از میلاد
180 قبل از میلاد
179 قبل از میلاد
178 قبل از میلاد
177 قبل از میلاد
176 قبل از میلاد
175 قبل از میلاد
174 قبل از میلاد
173 قبل از میلاد
172 قبل از میلاد
171 قبل از میلاد
170 قبل از میلاد
169 قبل از میلاد
168 قبل از میلاد
167 قبل از میلاد
166 قبل از میلاد
165 قبل از میلاد
164 قبل از میلاد
163 قبل از میلاد
162 قبل از میلاد
161 قبل از میلاد
160 قبل از میلاد
159 قبل از میلاد
158 قبل از میلاد
157 قبل از میلاد
156 قبل از میلاد
155 قبل از میلاد
154 قبل از میلاد
153 قبل از میلاد
152 قبل از میلاد
151 قبل از میلاد
150 قبل از میلاد
149 قبل از میلاد
148 قبل از میلاد
147 قبل از میلاد
146 قبل از میلاد
145 قبل از میلاد
144 قبل از میلاد
143 قبل از میلاد
142 قبل از میلاد
141 قبل از میلاد
140 قبل از میلاد
139 قبل از میلاد
138 قبل از میلاد
137 قبل از میلاد
136 قبل از میلاد
135 قبل از میلاد
134 قبل از میلاد
133 قبل از میلاد
132 قبل از میلاد
131 قبل از میلاد
130 قبل از میلاد
129 قبل از میلاد
128 قبل از میلاد
127 قبل از میلاد
126 قبل از میلاد
125 قبل از میلاد
124 قبل از میلاد
123 قبل از میلاد
122 قبل از میلاد
121 قبل از میلاد
120 قبل از میلاد
119 قبل از میلاد
118 قبل از میلاد
117 قبل از میلاد
116 قبل از میلاد
115 قبل از میلاد
114 قبل از میلاد
113 قبل از میلاد
112 قبل از میلاد
111 قبل از میلاد
110 قبل از میلاد
109 قبل از میلاد
108 قبل از میلاد
107 قبل از میلاد
106 قبل از میلاد
105 قبل از میلاد
104 قبل از میلاد
103 قبل از میلاد
102 قبل از میلاد
101 قبل از میلاد
100 قبل از میلاد
099 قبل از میلاد
098 قبل از میلاد
097 قبل از میلاد
096 قبل از میلاد
095 قبل از میلاد
094 قبل از میلاد
093 قبل از میلاد
092 قبل از میلاد
091 قبل از میلاد
090 قبل از میلاد
089 قبل از میلاد
088 قبل از میلاد
087 قبل از میلاد
086 قبل از میلاد
085 قبل از میلاد
084 قبل از میلاد
083 قبل از میلاد
082 قبل از میلاد
081 قبل از میلاد
080 قبل از میلاد
079 قبل از میلاد
078 قبل از میلاد
077 قبل از میلاد
076 قبل از میلاد
075 قبل از میلاد
074 قبل از میلاد
073 قبل از میلاد
072 قبل از میلاد
071 قبل از میلاد
070 قبل از میلاد
069 قبل از میلاد
068 قبل از میلاد
067 قبل از میلاد
066 قبل از میلاد
065 قبل از میلاد
064 قبل از میلاد
063 قبل از میلاد
062 قبل از میلاد
061 قبل از میلاد
060 قبل از میلاد
059 قبل از میلاد
058 قبل از میلاد
057 قبل از میلاد
056 قبل از میلاد
055 قبل از میلاد
054 قبل از میلاد
053 قبل از میلاد
052 قبل از میلاد
051 قبل از میلاد
050 قبل از میلاد
049 قبل از میلاد
048 قبل از میلاد
047 قبل از میلاد
046 قبل از میلاد
045 قبل از میلاد
044 قبل از میلاد
043 قبل از میلاد
042 قبل از میلاد
041 قبل از میلاد
040 قبل از میلاد
039 قبل از میلاد
038 قبل از میلاد
037 قبل از میلاد
036 قبل از میلاد
035 قبل از میلاد
034 قبل از میلاد
033 قبل از میلاد
032 قبل از میلاد
031 قبل از میلاد
030 قبل از میلاد
029 قبل از میلاد
028 قبل از میلاد
027 قبل از میلاد
026 قبل از میلاد
025 قبل از میلاد
024 قبل از میلاد
023 قبل از میلاد
022 قبل از میلاد
021 قبل از میلاد
020 قبل از میلاد
019 قبل از میلاد
018 قبل از میلاد
017 قبل از میلاد
016 قبل از میلاد
015 قبل از میلاد
014 قبل از میلاد
013 قبل از میلاد
012 قبل از میلاد
011 قبل از میلاد
010 قبل از میلاد
009 قبل از میلاد
008 قبل از میلاد
007 قبل از میلاد
006 قبل از میلاد
005 قبل از میلاد
004 قبل از میلاد
003 قبل از میلاد
002 قبل از میلاد
001 قبل از میلاد

سال اول ميلاد
0002 میلادی
0003 میلادی
0004 میلادی
0005 میلادی
0006 میلادی
0007 میلادی
0008 میلادی
0009 میلادی
0010 میلادی
0011 میلادی
0012 میلادی
0013 میلادی
0014 میلادی
0015 میلادی
0016 میلادی
0017 میلادی
0018 میلادی
0019 میلادی
0020 میلادی
0021 میلادی
0022 میلادی
0023 میلادی
0024 میلادی
0025 میلادی
0026 میلادی
0027 میلادی
0028 میلادی
0029 میلادی
0030 میلادی
0031 میلادی
0032 میلادی
0033 میلادی
0034 میلادی
0035 میلادی
0036 میلادی
0037 میلادی
0038 میلادی
0039 میلادی
0040 میلادی
0041 میلادی
0042 میلادی
0043 میلادی
0044 میلادی
0045 میلادی
0046 میلادی
0047 میلادی
0048 میلادی
0049 میلادی
0050 میلادی
0051 میلادی
0052 میلادی
0053 میلادی
0054 میلادی
0055 میلادی
0056 میلادی
0057 میلادی
0058 میلادی
0059 میلادی
0060 میلادی
0061 میلادی
برنابا قديس(000 م -61 م)
0062 میلادی
0063 میلادی
0064 میلادی
0065 میلادی
0066 میلادی
0067 میلادی
0068 میلادی
0069 میلادی
0070 میلادی
0071 میلادی
0072 میلادی
0073 میلادی
0074 میلادی
0075 میلادی
0076 میلادی
0077 میلادی
0078 میلادی
0079 میلادی
0080 میلادی
0081 میلادی
0082 میلادی
0083 میلادی
0084 میلادی
0085 میلادی
0086 میلادی
0087 میلادی
0088 میلادی
0089 میلادی
0090 میلادی
0091 میلادی
0092 میلادی
0093 میلادی
0094 میلادی
0095 میلادی
0096 میلادی
0097 میلادی
0098 میلادی
0099 میلادی
0100 میلادی
0101 میلادی
0102 میلادی
0103 میلادی
0104 میلادی
0105 میلادی
0106 میلادی
0107 میلادی
0108 میلادی
0109 میلادی
0110 میلادی
0111 میلادی
0112 میلادی
0113 میلادی
0114 میلادی
0115 میلادی
0116 میلادی
0117 میلادی
0118 میلادی
0119 میلادی
0120 میلادی
0121 میلادی
0122 میلادی
0123 میلادی
0124 میلادی
0125 میلادی
0126 میلادی
0127 میلادی
0128 میلادی
0129 میلادی
0130 میلادی
0131 میلادی
0132 میلادی
0133 میلادی
0134 میلادی
0135 میلادی
0136 میلادی
0137 میلادی
0138 میلادی
0139 میلادی
0140 میلادی
0141 میلادی
0142 میلادی
0143 میلادی
0144 میلادی
0145 میلادی
0146 میلادی
0147 میلادی
0148 میلادی
0149 میلادی
0150 میلادی
0151 میلادی
0152 میلادی
0153 میلادی
0154 میلادی
0155 میلادی
0156 میلادی
0157 میلادی
0158 میلادی
0159 میلادی
0160 میلادی
0161 میلادی
0162 میلادی
0163 میلادی
0164 میلادی
0165 میلادی
0166 میلادی
0167 میلادی
0168 میلادی
بطلمیوس(90 م -168 م)
0169 میلادی
0170 میلادی
0171 میلادی
0172 میلادی
0173 میلادی
0174 میلادی
0175 میلادی
0176 میلادی
0177 میلادی
0178 میلادی
0179 میلادی
0180 میلادی
0181 میلادی
0182 میلادی
0183 میلادی
0184 میلادی
0185 میلادی
0186 میلادی
0187 میلادی
0188 میلادی
0189 میلادی
0190 میلادی
0191 میلادی
0192 میلادی
0193 میلادی
0194 میلادی
0195 میلادی
0196 میلادی
0197 میلادی
0198 میلادی
0199 میلادی
0200 میلادی
0201 میلادی
0202 میلادی
0203 میلادی
0204 میلادی
0205 میلادی
0206 میلادی
0207 میلادی
0208 میلادی
0209 میلادی
0210 میلادی
0211 میلادی
0212 میلادی
0213 میلادی
0214 میلادی
0215 میلادی
0216 میلادی
0217 میلادی
0218 میلادی
0219 میلادی
0220 میلادی
0221 میلادی
0222 میلادی
0223 میلادی
0224 میلادی
0225 میلادی
0226 میلادی
0227 میلادی
0228 میلادی
0229 میلادی
0230 میلادی
0231 میلادی
0232 میلادی
0233 میلادی
0234 میلادی
0235 میلادی
0236 میلادی
0237 میلادی
0238 میلادی
0239 میلادی
0240 میلادی
0241 میلادی
0242 میلادی
0243 میلادی
0244 میلادی
0245 میلادی
0246 میلادی
0247 میلادی
0248 میلادی
0249 میلادی
0250 میلادی
0251 میلادی
0252 میلادی
0253 میلادی
0254 میلادی
0255 میلادی
0256 میلادی
0257 میلادی
0258 میلادی
0259 میلادی
0260 میلادی
0261 میلادی
0262 میلادی
0263 میلادی
0264 میلادی
0265 میلادی
0266 میلادی
0267 میلادی
0268 میلادی
0269 میلادی
0270 میلادی
0271 میلادی
0272 میلادی
تولد قسطنطين - كنستانتين يكم(272 م -337 م)
0273 میلادی
0274 میلادی
0275 میلادی
0276 میلادی
0277 میلادی
0278 میلادی
0279 میلادی
0280 میلادی
0281 میلادی
0282 میلادی
0283 میلادی
0284 میلادی
0285 میلادی
0286 میلادی
0287 میلادی
0288 میلادی
0289 میلادی
0290 میلادی
0291 میلادی
0292 میلادی
0293 میلادی
0294 میلادی
0295 میلادی
0296 میلادی
0297 میلادی
0298 میلادی
دیوفانت اسکندرانی-ریاضیدان(ح 214 م -ح 298 م)
0299 میلادی
0300 میلادی
0301 میلادی
0302 میلادی
0303 میلادی
0304 میلادی
0305 میلادی
0306 میلادی
0307 میلادی
0308 میلادی
0309 میلادی
0310 میلادی
0311 میلادی
0312 میلادی
0313 میلادی
0314 میلادی
0315 میلادی
0316 میلادی
0317 میلادی
0318 میلادی
0319 میلادی
0320 میلادی
0321 میلادی
0322 میلادی
0323 میلادی
0324 میلادی
0325 میلادی
0326 میلادی
0327 میلادی
0328 میلادی
0329 میلادی
0330 میلادی
0331 میلادی
0332 میلادی
0333 میلادی
0334 میلادی
0335 میلادی
0336 میلادی
0337 میلادی
وفات قسطنطين - كنستانتين يكم(272 م -337 م)
شرح قسطنطنية
فتح قسطنطنیه-استانبول( 857 هـ = 1453 م)
0338 میلادی
0339 میلادی
0340 میلادی
0341 میلادی
0342 میلادی
0343 میلادی
0344 میلادی
0345 میلادی
0346 میلادی
0347 میلادی
0348 میلادی
0349 میلادی
0350 میلادی
0351 میلادی
0352 میلادی
0353 میلادی
0354 میلادی
0355 میلادی
0356 میلادی
0357 میلادی
0358 میلادی
0359 میلادی
0360 میلادی
0361 میلادی
0362 میلادی
0363 میلادی
0364 میلادی
0365 میلادی
0366 میلادی
0367 میلادی
0368 میلادی
0369 میلادی
0370 میلادی
0371 میلادی
0372 میلادی
0373 میلادی
0374 میلادی
0375 میلادی
0376 میلادی
0377 میلادی
0378 میلادی
0379 میلادی
0380 میلادی
0381 میلادی
0382 میلادی
0383 میلادی
0384 میلادی
0385 میلادی
0386 میلادی
0387 میلادی
0388 میلادی
0389 میلادی
0390 میلادی
0391 میلادی
0392 میلادی
0393 میلادی
0394 میلادی
0395 میلادی
0396 میلادی
0397 میلادی
0398 میلادی
0399 میلادی
0400 میلادی
0401 میلادی
0402 میلادی
0403 میلادی
0404 میلادی
0405 میلادی
0406 میلادی
0407 میلادی
0408 میلادی
0409 میلادی
0410 میلادی
0411 میلادی
0412 میلادی
0413 میلادی
0414 میلادی
0415 میلادی
0416 میلادی
0417 میلادی
0418 میلادی
0419 میلادی
0420 میلادی
0421 میلادی
0422 میلادی
0423 میلادی
0424 میلادی
0425 میلادی
0426 میلادی
0427 میلادی
0428 میلادی
0429 میلادی
0430 میلادی
0431 میلادی
0432 میلادی
0433 میلادی
0434 میلادی
0435 میلادی
0436 میلادی
0437 میلادی
0438 میلادی
0439 میلادی
0440 میلادی
0441 میلادی
0442 میلادی
0443 میلادی
0444 میلادی
0445 میلادی
0446 میلادی
0447 میلادی
0448 میلادی
0449 میلادی
0450 میلادی
0451 میلادی
0452 میلادی
0453 میلادی
0454 میلادی
0455 میلادی
0456 میلادی
0457 میلادی
0458 میلادی
0459 میلادی
0460 میلادی
0461 میلادی
0462 میلادی
0463 میلادی
0464 میلادی
0465 میلادی
0466 میلادی
0467 میلادی
0468 میلادی
0469 میلادی
0470 میلادی
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب(000 - 000 = 000 - 000)
0471 میلادی
0472 میلادی
0473 میلادی
0474 میلادی
0475 میلادی
0476 میلادی
0477 میلادی
0478 میلادی
0479 میلادی
0480 میلادی
0481 میلادی
0482 میلادی
0483 میلادی
0484 میلادی
0485 میلادی
0486 میلادی
0487 میلادی
0488 میلادی
0489 میلادی
0490 میلادی
0491 میلادی
0492 میلادی
0493 میلادی
0494 میلادی
0495 میلادی
0496 میلادی
0497 میلادی
0498 میلادی
0499 میلادی
0500 میلادی
0501 میلادی
0502 میلادی
0503 میلادی
0504 میلادی
0505 میلادی
0506 میلادی
0507 میلادی
0508 میلادی
0509 میلادی
0510 میلادی
0511 میلادی
0512 میلادی
0513 میلادی
0514 میلادی
0515 میلادی
0516 میلادی
0517 میلادی
0518 میلادی
0519 میلادی
0520 میلادی
عبد مناف بن قصي بن كلاب(000 - 000 = 000 - 000)
0521 میلادی
0522 میلادی
0523 میلادی
0524 میلادی
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب(نحو 127 ق هـ - نحو 102 ق هـ = نحو 500 - نحو 524 م)
0525 میلادی
0526 میلادی
0527 میلادی
0528 میلادی
0529 میلادی
0530 میلادی
0531 میلادی
0532 میلادی
0533 میلادی
0534 میلادی
0535 میلادی
0536 میلادی
0537 میلادی
0538 میلادی
0539 میلادی
0540 میلادی
0541 میلادی
0542 میلادی
0543 میلادی
0544 میلادی
امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي(نحو 130 - 80 ق هـ = نحو 497 - 545 م)
0545 میلادی
0546 میلادی
0547 میلادی
0548 میلادی
0549 میلادی
0550 میلادی
وهب بن عبد مناف أبو آمنة أبو كبشة(550 ح ق ه)
الحارث السعدي ابو كبشة
جزء بن غالب - ابوكبشة
0551 میلادی
0552 میلادی
0553 میلادی
0554 میلادی
0555 میلادی
0556 میلادی
0557 میلادی
0558 میلادی
0559 میلادی
0560 میلادی
0561 میلادی
0562 میلادی
0563 میلادی
0564 میلادی
0565 میلادی
0566 میلادی
0567 میلادی
0568 میلادی
0569 میلادی
0570 میلادی
0571 میلادی
ميلاد النبي محَّمد رسول الله صلّى الله عليه وآله و سلم (53 ق هـ - 11 هـ = 571 - 633 م)
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم س(81 ق هـ - 53 ق هـ = 544 - 571 م)
0572 میلادی
0573 میلادی
0574 میلادی
0575 میلادی
وفات آمنة بنت وهب امّ رسول الله ص (48 ق ه - 575 م)
0576 میلادی
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف(حدود 47 قبل هجرت)
بني امية وبني مروان
0577 میلادی
0578 میلادی
0579 میلادی
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف(نحو 127 ق هـ - 45 ق هـ = نحو 500 - 579 م)
0580 میلادی
0581 میلادی
0582 میلادی
0583 میلادی
0584 میلادی
0585 میلادی
0586 میلادی
0587 میلادی
0588 میلادی
خالد بن سنان العبسيّ( 520 - 588 م)
0589 میلادی
0590 میلادی
0591 میلادی
0592 میلادی
0593 میلادی
0594 میلادی
0595 میلادی
0596 میلادی
0597 میلادی
0598 میلادی
0599 میلادی
0600 میلادی
ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(23 ق هـ - 40 هـ = 600 - 661)
0601 میلادی
0602 میلادی
0603 میلادی
0604 میلادی
0605 میلادی
0606 میلادی
0607 میلادی
0608 میلادی
0609 میلادی
0610 میلادی
0611 میلادی
0612 میلادی
0613 میلادی
0614 میلادی
ولادة فاطمة الزهراء بنت رسول الله س(8 ق هـ - 11 هـ = 614 - 632 م)
0615 میلادی
0616 میلادی
0617 میلادی
0618 میلادی
0619 میلادی
0620 میلادی
عبد مناف - حضرت ابوطالب ع(85 ق هـ = 3 ق هـ = 540 - 620 م)
خديجة الكبري بنت خويلد س(68 - 3 ق هـ = 556 - 620 م)
0621 میلادی
سال اول هجري قمري و شمسي- 622 ميلادي - 0001 /0001/ 0622
السابقون الاولون
الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم(95 ق هـ - 1 هـ = 530 - 622 م)
0002 /0002/ 0623
النضر بن الحارث(000 - 2 هـ = 000 - 624 م)
0003 /0003/ 0624
ولادة الامام المجتبي الحسن بن علي بن أبي طالب ع(3 - 50 هـ = 624 - 670 م)
حمزة بن عبد المطلب بن هاشم(54 ق هـ - 3 هـ = 556 - 625 م)
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف القرشي-أول المقرئین بالمدينة-من شهداء أحد(000 - 3 هـ = 000 - 625 م)
0004 /0004/ 0625
ولادة الامام سيد الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب ع(4 - 61 هـ = 625 - 680 م)
زينب بنت خزيمة-زوجة رسول الله ص(000 - 4 هـ = 000 - 625 م)
0005 /0005/ 0626
فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف(000 - نحو 5 هـ = 000 - نحو 626 م)
ولادة زينب الكبري بنت الإمام علي بن أبي طالب(5 - 62 هـ = 625 - 682 م)
0006 /0006/ 0627
0007 /0007/ 0628
0008 /0008/ 0629
جعفر بن أبي طالِب الطيار(000 - 8 هـ = 000 - 629 م)
زيد بن حارثة(000 - 8 هـ = 000 - 629 م)
عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري(000 - 8 هـ = 000 - 629 م)
0009 /0009/ 0630
غزوه تبوك
حديث منزلة
واقعه عقبة
0010 /0010/ 0631
الغدير و المنزلة
0011 /0011/ 0632
جيش اسامة
شهادة رسول الله صلّى الله عليه وآله و سلم(53 ق هـ - 11 هـ = 571 - 633 م)
شهادة فاطمة الزهراء بنت رسول الله س(8 ق هـ - 11 هـ = 614 - 632 م)
تفصيل سيرة رسول الله (ص)
جريان سقيفة
كتف دوات قرطاس يهجر عمر
هجوم كشف بيت
خلافت و فتن و خلفاء ثلاثة و سائرين
الصدّيقة الكبري الشهيدةسلام اللّه عليها
أمّ أیمن
0012 /0012/ 0633
مالك بن نويرة الجفول(00 - 12)
ضرار بن الازور مالك بن أوس(000 - 12)
الرجّال بن عنفوة - نهار(000 - 12)
زيد بن الخطاب(000 - 12 هـ = 000 - 633 م)
سالم بن معقل مولى أبي حذيفة(000 - 12 هـ = 000 - 633 م)
مسيلمة بن ثمامة بن حبيب الكذاب(000 - 12 هـ = 000 - 633 م)
0013 /0013/ 0634
أبوبكر عبدالله بن عثمان(51 ق هـ - 13 هـ = 573 - 634 م)
0014 /0014/ 0635
خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس(000 - 14 هـ = 000 - 635 م)
سعد بن عبادة(000 - 14 هـ = 000 - 635 م)
البصرة( 14 هـ = 635 م)
الكوفة( 14 هـ = 635 م)
0015 /0015/ 0636
0016 /0016/ 0637
0017 /0017/ 0638
0018 /0018/ 0639
سنة ثماني عشرة
يزيد بن صخر(أبي سفيان)بن حرب(000 - 18 هـ = 000 - 639 م)
0019 /0019/ 0640
0020 /0020/ 0641
بلال بن رباح الحبشي(000 - 20 هـ = 000 - 641 م)
زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية-زوجة رسول الله ص(33 ق هـ - 20 هـ = 590 - 641 م)
صفية بنت عبد المطلب بن هاشم(000 - 20 هـ = 000 - 641 م)
0021 /0021/ 0642
أبي بن كعب(000 - 21 هـ = 642 000 م)
خالد بن الوليد(000 - 21)
0022 /0022/ 0643
0023 /0023/ 0644
عمر بن الخطاب(40 ق هـ - 23 هـ = 584 - 644 م)
0024 /0024/ 0645
0025 /0025/ 0646
ثعلبة بن حاطب(000 - 25 ح)
وحشي بن حرب الحبشي(000 - نحو 25 هـ = 000 - نحو 645 م)
0026 /0026/ 0647
ولادة أبي الفضل العباس بن علي بن أبي طالب ع(26 - 61 هـ = 647 - 680 م)
0027 /0027/ 0648
0028 /0028/ 0649
0029 /0029/ 0650
0030 /0030/ 0651
سلمان بن ربيعة بن يزيد الباهلي(000 - 30 هـ = 000 - 650 م)
صبيغ بن عسل السائل عن القرآن من عمر(000 - نحو 30 هـ = 000 - نحو 650 م)
0031 /0031/ 0652
صخر بن حرب ابو سفيان(57 ق هـ - 31 هـ = 567 - 652 م)
0032 /0032/ 0653
جندب بن جنادة ابوذر الغفاري(000 - 32 هـ = 000 - 652 م)
الحكم بن أبي العاص بن أمية(000 - 32 هـ = 000 - 652 م)
العباس بن عبد المطلب(51 ق هـ - 32 هـ = 573 - 653 م)
عبد الرحمن بن عوف(44 ق هـ - 32 هـ = 580 - 652 م)
عبد الله بن مسعود(000 - 32 هـ = 000 - 653 م)
عويمر بن مالك أبو الدرداء(000 - 32 هـ = 000 - 652 م)
كعب الأحبار بن ماتع بن ذي هجن الحميري(000 - 32 هـ = 000 - 652 م)
0033 /0033/ 0654
ولادة الشهيد علي الأكبر بن سيد الشهداء ع(33 - 61 هـ = 653 - 680 م)
المقداد بن عمرو الأسود الكندي(37 ق هـ - 33 هـ = 587 - 653 م)
0034 /0033/ 0654
سلمان الفارسي(000 ق هـ - 34 هـ = 000 - 654 م)
عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري(38 ق هـ - 34 هـ = 586 - 654 م)
0035 /0034/ 0655
عثمان بن عفان(47 ق هـ - 35 هـ = 577 - 656 م)
0036 /0035/ 0656
جنگ جمل
كلمات ابن عربي در العواصم من القواصم
عتاب الباني بر ابوبكر ابن عربي و محب الدين خطيب و سعيد افغاني راجع به انكار كلاب حوأب
حذيفة بن اليمان(000 - 36 هـ = 000 - 656 م)
الزبير بن العوام(28 ق هـ - 36 هـ = 594 - 656 م)
زيد بن صوحان(000 - 36 هـ = 000 - 656 م)
طلحة بن عبيد الله بن عثمان(28 ق هـ - 36 هـ = 596 - 656 م)
طلحة بن عبيدالله بن مسافع(000 - 000)
محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف(000 - 36 هـ = 000 - 657 م)
0037 /0036/ 0657
خزيمة بن ثابت الأنصاري أبو عمارة(000 - 37 هـ = 000 - 657 م)
عمار بن ياسر(57 ق هـ - 37 هـ = 567 - 657 م)
مالك بن التيهان الأنصاري الأوسي أبو الهيثم(000 - 37 هـ = 000 - 657 م)
مالك بن الحارث الأشتر(000 - 37 هـ = 000 - 657 م)
0038 /0037/ 0658
ولادة الامام السجاد ع(38 - 95 هـ = 658 - 714 م)
محمد بن أبي بكر(10 - 38 هـ = 632 - 658 م)
0039 /0038/ 0659
0040 /0039/ 0660
شهادة مير المؤمنين علي بن أبي طالب(23 ق هـ - 40 هـ = 600 - 661 م)
أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه
أسماء بنت عميس(000 - نحو 40 هـ = 000 - نحو 660 م)
الأشعث بن قيس بن معدى كرب الكندي(23 ق هـ - 40 هـ = 600 - 661 م)
عبد الله بن سبإ(000 - نحو 40 هـ = 000 - نحو 660 م)
قيس بن عمرو بن مالك النجاشي الشاعر(000 - نحو 40 هـ = 000 - نحو 660 م)
0041 /0040/ 0661
شروع خلافت أمويون(41 - 132 هـ = 661 - 750 م)
0042 /0041/ 0662
0043 /0042/ 0663
عمرو بن العاص(50 ق هـ - 43 هـ = 574 - 664 م)
0044 /0043/ 0664
عبد الله بن الارقم(000 - 44 هـ = 000 - 664 م)
عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري(21 ق هـ - 44 هـ = 602 - 665 م)
0045 /0044/ 0665
حفصة بنت عمر بن الخطاب(18 ق هـ - 45 هـ = 604 - 665 م)
زيد بن ثابت(11 ق هـ - 45 هـ = 611 - 665 م)
دحية بن خليفة الكلبي(000 - نحو 45 هـ = 000 - نحو 665 م)
نهشل بن حري بن ضمرة الدارميّ(000 - نحو 45 هـ = 000 - نحو 665 م)
0046 /0045/ 0666
0047 /0046/ 0667
0048 /0047/ 0668
0049 /0048/ 0669
0050 /0049/ 0670
الامام المجتبي الحسن بن علي بن أبي طالب ع(3 - 50 هـ = 624 - 670 م)
خالد بن معمر بن سليمان السدوسي(000 - نحو 50 هـ = 000 - نحو 670 م)
زيد بن عمر بن الخطاب(20 ح - 50 ح)
صفية بنت حيي بن أخطب-زوجة رسول الله ص(000 - 50 هـ = 000 - 670 م)
المغيرة بن شعبة(20 ق هـ - 50 هـ = 603 - 670 م)
0051 /0050/ 0671
حجر بن عدي(000 - 51 هـ = 000 - 671 م)
سعيد بن زيد بن نفيل راوي العشرة(22 ق هـ - 51 هـ = 600 - 671 م)
عشرة مبشرة
0052 /0051/ 0672
خالد بن زيد أَبو أَيُّوب الأَنصاري(000 - 52 هـ = 000 - 672 م)
0053 /0052/ 0673
زياد بن أبيه(1 - 53 هـ = 622 - 673 م)
0054 /0053/ 0674
أسامة بن زيد بن حارثة(7 ق هـ - 54 هـ = 615 - 674 م)
حسان بن ثابت الأنصاري(000 - 54 هـ = 000 - 674 م)
0055 /0054/ 0675
سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري(23 ق هـ - 55 هـ = 600 - 675 م)
0056 /0055/ 0676
صعصعة بن صوحان(000 - 56 هـ = 000 - 676 م)
0057 /0056/ 0677
ولادة الامام محمد بن علي أبو جعفر الباقر (ع)(57 - 114 هـ = 676 - 732 م)
0058 /0057/ 0678
عائشة بنت أبي بكر(9 ق هـ - 58 هـ = 613 - 678 م)
عائشة
0059 /0058/ 0679
ابوهريرة -عمير بن عامر-عبدالرحمن بن صخر الدوسي(21 ق هـ - 59 هـ = 602 - 679 م)
0060 /0059/ 0680
ولادة الشهيد علي الأصغر بن سيد الشهداء ع(60 - 61 هـ = 653 - 680 م)
مسلم بن عقيل(000 - 60 هـ = 000 - 680 م)
رشيد الهجري(000 - 60)
قيس بن سعد بن عبادة(000 - 60 هـ = 000 - 680 م)
ميثم بن يحيى الأسدي التَّمَّار(000 - 60 هـ = 000 - 680 م)
سَمُرة بن جندب(000 - 60 هـ = 000 - 679 م)
معاوية بن صخر ابي سفيان(20 ق هـ - 60 هـ = 603 - 680 م)
معاوية بن صخر ابي سفيان(20 ق هـ - 60 هـ = 603 - 680 م)
0061 /0060/ 0681
الامام سيد الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب ع(4 - 61 هـ = 625 - 680 م)
الشهيد علي الأكبر بن سيد الشهداء ع(33 - 61 هـ = 653 - 680 م)
الشهيد علي الأصغر بن سيد الشهداء ع(60 - 61 هـ = 679 - 680 م)
ابوالفضل العباس بن علي بن أبي طالب ع(26 - 61 هـ = 647 - 680 م)
مسلم بن عوسجة الأسدي(000 - 61 هـ = 000 - 680 م)
0062 /0061/ 0682
زينب الكبري بنت الإمام علي بن أبي طالب(5 - 62 هـ = 625 - 682 م)
أم سلمة هند بنت سهيل أبي أمية القرشية المخزومية-زوجة رسول الله ص(28 ق هـ - 62 هـ = 596 - 681 م)
0063 /0062/ 0683
بريدة بن الحصيب الاسلمي(000 - 63 هـ = 000 - 683 م)
بني أسلم
مسلم بن عقبة بن رباح(000 - 63 هـ = 000 - 683 م)
0064 /0063/ 0684
فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابية أمّ البنين(5 - 64 هـ = 626 - 684 م)
معاوية بن يزيد بن معاوية(41 - 64 هـ = 661 - 684 م)
يزيد بن معاوية(25 - 64 هـ = 645 - 683 م)
0065 /0064/ 0685
الحارث بن عبد الله المعروف بالحارث الأعور(000 - 65)
سليمان بن صرد الخزاعي(28 ق هـ - 65 هـ = 595 - 684 م)
الضحاك بن قيس بن خالد الفهري(5 - 65 هـ = 626 - 684 م)
عبد الله بن عمرو بن العاص(7 ق هـ - 65 هـ = 616 - 684 م)
مروان بن الحكم بن أبي العاص(2 - 65 هـ = 623 - 685 م)
0066 /0065/ 0686
حكيم بن طفيل الطائي(000 - 66 هـ = 000 - 686 م)
سمرة بن جنادة(000 - 66 ح)
0067 /0066/ 0687
عبيد الله بن زياد(28 - 67 هـ = 648 - 686 م)
المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي(1 - 67 هـ = 622 - 687 م)
0068 /0066/ 0687
عبد الله بن عباس(3 ق هـ - 68 هـ = 619 - 687 م)
زيد بن الارقم(000 - 68 هـ = 000 - 687 م)
ليلى بنت مهدي بن سعد-أم مالك العامرية-صاحبة المجنون-قيس بن الملوح(000 - نحو 68 هـ = 000 - نحو 688 م)
0069 /0067/ 0688
ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي-أبو الأسود(1 ق هـ - 69 هـ = 605 - 688 م)
0070 /0068/ 0689
شبث بن ربعي التميمي(000 - نحو 70 هـ = 000 - نحو 690 م)
الحروریة
0071 /0069/ 0690
البراء بن عازب(000 - 71 هـ = 000 - 690 م)
0072 /0070/ 0691
0073 /0071/ 0692
عبد الله بن الزبير(1 - 73 هـ = 622 - 692 م)
عبد الله بن عمر(10 ق هـ - 73 هـ = 613 - 692 م)
0074 /0072/ 0693
سعد بن مالك بن سنان الخدريّ الأنصاري الخزرجي أبو سعيد(10 ق هـ - 74 هـ = 613 - 693 م)
عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي(000 - 74)
0075 /0073/ 0694
جابر بن سمرة بن جنادة(000 - 75 هـ = 000 - 694 م)
سفينة أبو عبد الرحمن أبو البخترى(000 ق هـ - 75 ح هـ = 000 - 694 م)
عرباض بن سارية السلمى أبو نجيح(000 ق هـ - 75 هـ = 000 - 694 م)
0076 /0074/ 0695
حبة بن جوين العرنى البجلى(000 - 76)
0077 /0075/ 0696
0078 /0076/ 0697
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السملي(16 ق هـ - 78 هـ = 607 - 697 م)
شريح بن الحارث القاضي(000 - 78 هـ = 000 - 697 م)
0079 /0077/ 0698
0080 /0078/ 0699
تولد امام صادق ع (80 - 148 هـ = 699 - 765 م)
الامام الصادق عليه السلام
معبد بن عبد الله الجهنيّ البصري(000 - 80 هـ = 000 - 699 م)
القدرية
يسار بن سبع الجهنيّ أبو الغادية قاتل عمّار(000 - نحو 80 هـ = 000 - نحو 700 م)
0081 /0079/ 0700
0082 /0080/ 0701
زاذان أبو عمر الكندي الكوفي البزاز(000 - 82 هـ = 000 - 701 م)
كميل بن زياد بن نهيك النخعي(12 - 82 هـ = 633 - 701 م)
0083 /0081/ 0702
زِرّ بن حُبَيْش(000 - 83 هـ = 000 - 702 م)
0084 /0082/ 0703
محمد بن علي بن أبي طالب-ابن الحنفية(16 - 84 هـ = 637 - 703 م)
0085 /0083/ 0704
سليم بن قيس الهلالي(000 - نحو 85 هـ = 000 - نحو 705 م)
0086 /0084/ 0705
عبد الله بن إباض التميمي رأس الإباضية(000 - 86 هـ = 000 - 705 م)
عبد الملك بن مروان(26 - 86 هـ = 646 - 705 م)
0087 /0085/ 0706
0088 /0086/ 0707
0089 /0087/ 0708
نصر بن عاصم الليثي(000 - 89 هـ = 000 - 708 م)
يحيى بن يعمر الوشقى العدواني أبو سليمان(000 - 89-90-100- 129 هـ = 000 - 746 م)
0090 /0088/ 0709
سعيد بن علاقة ابو فاختة(000 - 90 ح هـ = 000 - 709 م)
0091 /0089/ 0710
0092 /0090/ 0711
فتح اندلس( 92 هـ = 711 م)
0093 /0091/ 0712
أنس بن مالك بن النضر(10 ق هـ - 93 هـ = 612 - 712 م)
عروة بن الزبير(22 - 93 هـ = 643 - 712 م)
0094 /0092/ 0713
سعيد بن المسيّب(13 - 94 هـ = 634 - 713 م)
0095 /0093/ 0714
الامام علي بن الحسين زين العابدين(ع)(38 - 94 هـ = 658 - 712 م)
الحجاج بن يوسف الثقفي(40 - 95 هـ = 660 - 714 م)
سعيد بن جبير الأسدي(45 - 95 هـ = 665 - 714 م)
كنكر أبو خالد الكابلي الأكبر(000 -ح 95 هـ = 000 - 714 م)
0096 /0094/ 0715
الوليد بن عبد الملك بن مروان(48 - 96 هـ = 668 - 715 م)
0097 /0095/ 0716
0098 /0096/ 0717
عبدالله بن كعب بن مالك(000 - 98)
0099 /0097/ 0718
سليمان بن عبد الملك بن مروان(54 - 99 هـ = 674 - 717 م)
0100 /0098/ 0719
الحسن بن محمد بن الحنفية(000 - 100 هـ = 000 - 719 م)
المرجئة
ربعي بن حراش(000 -ح 100 هـ = 000 - 719 م)
شهر بن حوشب الأشعري(20 - 100 هـ = 641 - 718 م)
عامر بن واثلة أبو الطفيل(3 - 100 - 110 هـ = 625 - 718 م)
كدير الضبي(000 -ح 100 هـ = 000 - 719 م)
هلال مولي ربعي(000 -ح 100 هـ = 000 - 719 م)
0101 /0099/ 0720
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم(61 - 101 هـ = 781 - 720 م)
0102 /0099/ 0720
0103 /0100/ 0721
عامر بن شراحيل الشعبي(19 - 103 هـ = 640 - 721 م)
0104 /0101/ 0722
مجاهد بن جبر(21 - 104 هـ = 642 - 722 م)
0105 /0102/ 0723
الضحاك بن مزاحم البلخي(000 - 105 هـ = 000 - 723 م)
عكرمة بن عبد الله البربري مولى ابن عباس(25 - 105 هـ = 645 - 723 م)
غيلان بن مسلم الدمشقيّ الغيلانية(000 - بعد 105 هـ = 000 - بعد 723 م)
كُثَيِّر عَزَّة الشاعر كُثَّيِّر بن عبد الرحمن(000 - 105 هـ = 000 - 723 م)
يزيد بن عبد الملك بن مروان(71 - 105 هـ = 690 - 724 م)
0106 /0103/ 0724
0107 /0104/ 0725
0108 /0105/ 0726
0109 /0106/ 0727
0110 /0107/ 0728
فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب(40 - 110 هـ = 660 - 728 م)
أصبغ بن نباتة الدارمي ثم المجاشعي(3 - 100 - 110 هـ = 625 - 718 م)
بشر و بشير ابنا غالب الأسدي(000 -ح 110 هـ = 000 - 728 م)
الحسن بن يسار البصري(21 - 110 هـ = 642 - 728 م)
عامر بن واثلة أبو الطفيل(3 - 100 - 110 هـ = 625 - 718 م)
همَّام بن غالب أبو فراس الفرزدق(000 - 110 هـ = 000 - 728 م)
محمد بن سيرين(33 - 110 هـ = 653 - 729 م)
0111 /0108/ 0729
0112 /0109/ 0730
0113 /0110/ 0731
0114 /0111/ 0732
محمد بن علي أبو جعفر الباقر (ع)(57 - 114 هـ = 676 - 732 م)
مباحث فقهي
عطاء بن أبى رباح(27 - 114 هـ = 647 - 732 م)
عكرمة بن خالد(000 - 114 هـ = 000 - 732 م)
وهب بن منبه(34 - 114 هـ = 654 - 732 م)
0115 /0112/ 0733
0116 /0113/ 0734
سلطان علی بن محمد الباقر ع(000 - 116 هـ = 000 - 734 م)
عدي بن ثابت الأنصاري(000 - 116 هـ = 000 - 734 م)
0117 /0114/ 0735
0118 /0115/ 0736
عبد الله بن عامر الشامي قراء سبعة(8 - 118 هـ = 630 - 736 م)
قَتَاَدة بن دعامة(61 - 118 هـ = 680 - 737 م)
0119 /0116/ 0737
المغيرة بن سعيد البجلي الكوفي(000 - 119 هـ = 000 - 737 م)
0120 /0117/ 0738
عبد الله بن كثير المكي قراء سبعة(45 - 120 هـ = 665 - 738 م)
فرات بن أحنف العبدي(000 -ح 120 هـ = 000 - 738 م)
المفوضة من الشیعة
0121 /0118/ 0739
0122 /0119/ 0740
زيد بن علي بن الحسين(79 - 122 هـ = 698 - 740 م)
0123 /0120/ 0741
محمد بن عبد الرحمن ابن محيصن(000 - 123 هـ = 000 - 741 م)
0124 /0121/ 0742
محمد بن مسلم ابن شِهَاب الزُّهْري (58 - 124 هـ = 678 - 742 م)
0125 /0122/ 0743
مطر بن طهمان الوراق(000 - 125 هـ = 000 - 743 م)
هشام بن عبد الملك بن مروان(71 - 125 هـ = 690 - 743 م)
يحيى بن زيد بن علي بن الحسين(98 - 125 هـ = 716 - 743 م)
0126 /0123/ 0744
الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان(88 - 126 هـ = 707 - 744 م)
يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان(86 - 126 هـ = 705 - 744 م)
0127 /0124/ 0745
عاصم بن أبي النجود قراء سبعة(000 - 127 هـ = 000 - 745 م)
0128 /0125/ 0746
ولادت امام موسى بن جعفر الكاظم(128 - 183 هـ = 745 - 799 م)
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي(000 - 128 هـ = 000 - 745 م)
جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي(000 - 128 هـ = 000 - 745 م)
جهم بن صفوان رأس الجهمية(000 - 128 هـ = 000 - 745 م)
الجهمية
0129 /0126/ 0747
يحيى بن يعمر الوشقى العدواني أبو سليمان(000 - 89-90-100- 129 هـ = 000 - 746 م)
رقبة بن مصقلة(129)
0130 /0127/ 0748
0131 /0128/ 0749
عبد الله بن أبي يعفور(000 - 131 هـ = 000 - 748 م)
واصل بن عطاء رأس المعتزلة(80 - 131 هـ = 700 - 748 م)
علم كلام - مباحث اعتقادي و كلامي
0132 /0129/ 0750
پايان خلافت أمويون(41 - 132 هـ = 661 - 750 م)
شروع خلافت عباسيون(132 - 656 هـ = 750 - 1258 م)
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك(000 - 132 هـ = 000 - 749 م)
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي الحمار الجعدي(72 - 132 هـ = 692 - 750 م)
منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب(000 - 132 هـ = 000 - 750 م)
يزيد بن القعقاع قراء عشرة(000 - 132 هـ = 000 - 750 م)
0133 /0130/ 0751
0134 /0131/ 0752
0135 /0132/ 0753
0136 /0132/ 0753
زيد بن أسلم(000 - 136 هـ = 000 - 753 م)
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو العباس السفاح(104 - 136 هـ = 722 - 754 م)
عطاء بن السائب بن مالك(000 - 136 هـ = 000 - 753 م)
0137 /0133/ 0754
عبد الرحمن بن مسلم أبو مسلم الخراساني(100 - 137 هـ = 718 - 755 م)
نامه ابومسلم به امام صادق ع
0138 /0134/ 0755
إسماعيل بن جعفر الصادق ع(103 - 138 هـ = 721 - 755 م)
محمد بن مقلاس‏ أبي زينب أبو الخطاب(000 - 138 هـ = 000 - 755 م)
0139 /0135/ 0756
شروع حکومت اموی در اندلس(138 - 422 هـ = 756 - 1031 م)
0140 /0136/ 0757
بكير بن أعين بن سنسن(000 -ح 140 هـ = 000 - 757 م)
حمران بن أعين(000 -ح 140 هـ = 000 - 757 م)
عبد الله بن شريك العامري(000 -ح 140 هـ = 000 - 757 م)
0141 /0137/ 0758
أبان بن تغلب بن رباح البكري الجريريّ(000 - 141 هـ = 000 - 758 م)
0142 /0138/ 0759
عبد الله بن المقفع(106 - 142 هـ = 724 - 759 م)
0143 /0139/ 0760
إسماعيل بن جعفر الصادق ع(000 - 143 هـ = 000 - 760 م)
0144 /0140/ 0761
عبد الله بن شبرمة بن الطفيل(000 - 144 هـ = 000 - 761 م)
عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري(80 - 144 هـ = 699 - 761 م)
مجالد بن سعيد(000 - 144 هـ = 000 - 762 م)
0145 /0141/ 0762
شروع به ساختن بغداد(145 هـ = 762 م)
محمد بن عبد الله بن الحسن-النفس الزكية(93 - 145 هـ = 712 - 762 م)
0146 /0142/ 0763
محمد بن السائب الكلبي(000 - 146 هـ = 000 - 763 م)
0147 /0143/ 0764
0148 /0144/ 0765
شهادت امام صادق ع (80 - 148 هـ = 699 - 765 م)
الامام الصادق عليه السلام
مباحث حديث و رجال و دراية
تولد امام رضا ع (148 - 203)
سليمان بن مهران الاعمش(61 - 148 هـ = 681 - 765 م)
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى(74 - 148 هـ = 693 - 765 م)
0149 /0145/ 0766
شروع سكونت در بغداد(149 هـ = 766 م)
عبدالله الافطح
الفطحية
0150 /0146/ 0767
ثابت بن دينار الثمالي أبو حمزة(000 - 150 هـ = 000 - 767 م)
زرارة بن أعين الشيبانيّ(000 - 150 هـ = 000 - 767 م)
ابوجعفر المدائني عبدالله بن مسور(000 - 150 ح)
موسى بن عمير أبو هارون المكفوف(000 - 150 ح)
النعمان بن ثابت أبو حنيفة(80 - 150 هـ = 699 - 767 م)
الحنفية
الوليد بن عبد الله بن جميع(000 - 150 ح)
مقاتل بن سليمان(000 - 150 هـ = 000 - 767 م)
0151 /0147/ 0768
عبد الله (الأشتر) بن محمد (النفس الزكية) بن عبد الله بن الحسن-الأَشتر العلوي(118 - 151 هـ = 736 - 768 م)
محمد بن إسحاق بن يسار مورخ(000 - 151 هـ = 000 - 768 م)
0152 /0148/ 0769
0153 /0149/ 0770
ولادت امام رضا ع به نقل زركلي(153 - 203 هـ = 770 - 818 م)
معمر بن راشد الأزدي أبو عروة(95 - 153 هـ = 713 - 770 م)
0154 /0150/ 0771
ابوعمرو بن العلاء البصري قراء سبعة(70 - 154 هـ = 690 - 771 م)
0155 /0151/ 0772
حماد الراوية بن سابور بن المبارك(95 - 155 هـ = 714 - 772 م)
عبدالکریم بن نویره-ابن ابی العوجاء(000 - 155 هـ = 000 - 772 م)
0156 /0152/ 0773
حمزة بن حبيب الزيات القراء السبعة(80 - 156 هـ = 700 - 773 م)
0157 /0153/ 0774
لوط بن يحيي ابو مخنف(000 - 157 هـ = 000 - 774 م)
0158 /0154/ 0775
عبد الله بن محمد بن علي بن العباس أبو جعفر المنصور(95 - 158 هـ = 714 - 775 م)
0159 /0155/ 0776
0160 /0156/ 0777
شعبة بن الحجاج(82 - 160 هـ = 701 - 776 م)
محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر الأحول(000 - 160 هـ = 000 - 776 م)
المفضل بن عمر الجعفي(100 - 160 هـ = 717 - 776 م)
وردان أبو خالد الكابلي الأصغر(000 -ح 160 هـ = 000 - 776 م)
0161 /0157/ 0778
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري(97 - 161 هـ = 716 - 778 م)
0162 /0158/ 0779
0163 /0159/ 0780
0164 /0160/ 0781
0165 /0161/ 0782
0166 /0162/ 0783
0167 /0163/ 0784
الحسن بن ابي جعفر عجلان البصري(000 - 167)
قيس بن الربيع الأسدي(000 - 167 ح)
عبد الله بن أويس أبو أويس المدنى(000 - 167)
0168 /0164/ 0785
عيسى بن زيد بن علي بن الحسين(000 - 168 هـ = 000 - 784 م)
0169 /0165/ 0786
الحسين بن علي بن الحسن(المثلث)بن الحسن(المثنى)بن الحسن(السبط)بن علي ابن أبي طالب-صاحب فخ(000 - 169 هـ = 000 - 785 م)
محمد المهدي بن عبد الله المنصور العباسي(127 - 169 هـ = 744 - 785 م)
نافع بن عبد الرحمن المدني القراء السبعة(000 - 169 هـ = 000 - 785 م)
0170 /0165/ 0786
القسط-إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين أبو إسحاق(100 - 170هـ، 718 - 786م)
الخليل بن أحمد (100 - 170هـ، 718 - 786م)
اللغه
موسى(الهادي)بن محمد(المهدي)ابن أبي جعفر المنصور(144 - 170 هـ = 761 - 786 م)
نوبخت المنجم-آل نوبخت(000 - نحو 170 هـ = 000 - نحو 786 م)
هارون بن موسي الاعور(000 - نحو 170 هـ = 000 - نحو 786 م)
0171 /0166/ 0787
0172 /0167/ 0788
شروع حکومت أدارسة در مغرب(172 - 363 هـ = 788 - 974 م)
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام(113 - 172 هـ = 731 - 788 م)
البلنسي(000 - 208 هـ = 000 - 823 م)
0173 /0168/ 0789
ولادت حضرت فاطمة معصومة س(173 - 201 هـ = 789 - 816 م)
ولادت حضرت شاه عبد العظيم الحسني س(173 - 252 هـ = 789 - 866 م)
إسماعيل بن محمد السيد الحميري(105 - 173 هـ = 723 - 789 م)
0174 /0169/ 0790
عبد الله بن لهيعة(97 - 174 هـ = 715 - 790 م)
0175 /0170/ 0791
0176 /0171/ 0792
0177 /0172/ 0793
إدريس بن عبد الله بن الحسن-مؤسس سلسله أدارسة مغرب(127 - 177 هـ = 745 - 793 م)
0178 /0173/ 0794
0179 /0174/ 0795
مالك بن أنس(93 - 179 هـ = 712 - 795 م)
0180 /0175/ 0796
حفص بن سليمان راوي عاصم(90 - 180 هـ = 709 - 796 م)
سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر(148 - 180 هـ = 765 - 796 م)
0181 /0176/ 0797
عبد الله بن المبارك بن واضح(118 - 181 هـ = 736 - 797 م)
0182 /0177/ 0798
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم-شیخ ابن وهب در تفسیر(000 - 182 هـ = 000 - 798 م)
علي بن يقطين(124 - 182 هـ = 742 - 798 م)
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري-أبو يوسف(113 - 182 هـ = 731 - 798 م)
0183 /0178/ 0799
شهادت امام موسى بن جعفر الكاظم(128 - 183 هـ = 745 - 799 م)
هشام بن سالم الجواليقي(000 - 183 هـ = 000 - 799 م)
0184 /0179/ 0800
0185 /0180/ 0801
0186 /0181/ 0802
يقطين بن موسى(000 - 186 هـ = 000 - 802 م)
0187 /0182/ 0803
جفعر بن يحيى بن خالد البرمكي(150 - 187 هـ = 767 - 803 م)
0188 /0183/ 0804
جرير بن عبد الحميد(188)
0189 /0184/ 0805
علي بن حمزة الكسائي(000 - 189 هـ = 000 - 805 م)
0190 /0185/ 0806
يحيى بن خالد بن برمك البرمكي(120 - 190 هـ = 738 - 805 م)
0191 /0186/ 0807
0192 /0187/ 0808
0193 /0188/ 0809
شعبة بن عياش أبو بكر(95 - 193 هـ = 714 - 809 م)
هارون(الرشيد)بن محمد(المهدي)بن المنصور العباسي(149 - 193 هـ = 766 - 809 م)
0194 /0189/ 0810
شقيق بن إبراهيم بن علي الأزدي البلخي(000 - 194 هـ = 000 - 810 م)
0195 /0190/ 0811
ولادة الامام الجواد ع(195 - 220 هـ = 811 - 835 م)
0196 /0191/ 0812
0197 /0192/ 0813
عبد الله بن وهب صاحب تفسير(125 - 197 هـ = 743 - 813 م)
ورش القاري عثمان بن سعيد(110 - 197 هـ = 728 - 812 م)
0198 /0193/ 0814
سفيان بن عيينة(107 - 198 هـ = 725 - 814 م)
محمد الامين بن هارون الرشيد بن المهدي ابن المنصور(170 - 198 هـ = 787 - 813 م)
0199 /0194/ 0815
هشام بن الحكم الشيبانيّ أبو محمد(000 - نحو 190-199 هـ = 000 - نحو 805 م)
0200 /0195/ 0816
جابر بن حيان الكوفي(000 - 200 هـ = 000 - 815 م)
سيف بن عمر الأسدي التميمي(000 - 200 هـ = 000 - 815 م)
أبوالبختري وهب بن وهب(000 - 200 هـ = 000 - 815 م)
0201 /0196/ 0817
شهادت حضرت فاطمة معصومة س(173 - 201 هـ = 789 - 816 م)
0202 /0197/ 0818
أحمد بن موسى الكاظم-شاه‌چراغ(000 - 202 = 000 - 817)
ضمرة بن ربيعة الفلسطينى(000 - 202 = 000 - 817)
الفضل بن سهل السرخسي وزير المأمون(154 - 202 هـ = 771 - 818 م)
يحيى بن المبارك بن المغيرة العَدَوى اليزيدي-قراء أربعةعشر(138 - 202 هـ = 755 - 818 م)
0203 /0198/ 0819
شهادت امام رضا ع(153 - 203 هـ = 770 - 818 م)
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم(000 - 203ح)
محمد بن جعفر الصادق ع(000 - 203)
أبو عبد الله محمد بن الحسن بن جمهور العمي(000 - 203ح)
0204 /0198/ 0819
محمد بن إدريس الشافعي(150 - 204 هـ = 767 - 820 م)
هشام بن محمد ابن السائب الكلبي(000 - 204 هـ = 000 - 819 م)
0205 /0199/ 0820
يعقوب بن إسحاق الحضرمي القراء العشرة(117 - 205 هـ = 735 - 821 م)
0206 /0200/ 0821
0207 /0201/ 0822
محمد بن عمر الواقدي(130 - 207 هـ = 747 - 823 م)
الهيثم بن عدي البحتري مؤرخ(114 - 207 هـ = 732 - 822 م)
يحيى بن زياد الفراء(144 - 207 هـ = 761 - 822 م)
0208 /0202/ 0823
يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين(000 - 208 هـ = 000 - 823 م)
0209 /0203/ 0824
الحسن بن موسي الاشيب البغدادي(000 - 209)
0210 /0204/ 0825
علي بن جعفر ع العريضي(ح138 - 210هـ = 753 - 825 م)
0211 /0205/ 0826
برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير-۲۱۱هجري
عبد الرزاق بن همام الصنعاني(126 - 211 هـ = 744 - 827 م)
0212 /0206/ 0827
ولادة الامام الهادي علي بن محمد ع(214 - 254 هـ = 829 - 868 م)
نصر بن مزاحم (..- 212 هـ =..- 827 م)
0213 /0207/ 0828
0214 /0208/ 0829
0215 /0209/ 0830
0216 /0210/ 0831
عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد الأصمعي(122 - 216 هـ = 740 - 831 م)
0217 /0211/ 0832
محمد بن أبي عمير(000 - 217 هـ = 000 - 832 م)
0218 /0212/ 0833
عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور(170 - 218 هـ = 786 - 833 م)
0219 /0213/ 0834
0220 /0214/ 0835
شهادة الامام الجواد ع(195 - 220 هـ = 811 - 835 م)
خلاد بن خالد الشيباني الصيرفي-راوي حمزة(000 - 220 هـ = 000 - 835 م)
علي بن أسباط بن سالم الكندي‏(000 - 220 هـ = 000 - 835 م)
عيسى بن ميناء قالون القاري(120 - 220 هـ = 738 - 835 م)
محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري‏(000 - 220 هـ = 000 - 835 م)
0221 /0215/ 0836
0222 /0216/ 0837
خراش بن عبد الله(42ح - 222ح)
0223 /0217/ 0838
0224 /0218/ 0839
الحسن بن علي بن فضال التيمي(000 - 224 هـ = 000 - 839 م)
القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد(157 - 224 هـ = 774 - 838 م)
0225 /0219/ 0840
علي بن محمد أبو الحسن المدائني مؤرخ(135 - 225 هـ = 752 - 840 م)
0226 /0220/ 0841
0227 /0221/ 0842
محمد بن هارون الرشيد بن المهدي ابن المنصور-المعتصم باللَّه العباسي(179 - 227 هـ = 795 - 841 م)
0228 /0222/ 0843
نعيم بن حماد(000 - 228 هـ =..843 م)
عبيد الله بن محمد المعروف بابن عائشة(000 - 228 هـ = 000 - 842 م)
0229 /0223/ 0844
خلف بن هشام قراء عشرة(150 - 229 هـ = 767 - 844 م)
0230 /0224/ 0845
محمد بن سعد بن منيع الزهري--الطبقات(168 - 230 هـ = 784 - 845 م)
0231 /0225/ 0846
إبراهيم بن سيّار أبو إسحاق النظّام(000 - 231 هـ = 000 - 845 م)
0232 /0226/ 0847
ولادة أبو محمد الحسن بن علي الامام العسكري(ع)(232 - 260)
محمد بن موسى الخوارزمي(000 - بعد 232 هـ = 000 - بعد 847 م)
هارون(الواثق باللَّه)بن محمد(المُعْتَصِم باللَّه)بن هارون الرشيد(200 - 232 هـ = 815 - 847 م)
0233 /0227/ 0848
يحيى بن معين البغدادي(158 - 233 هـ = 775 - 848 م)
0234 /0228/ 0849
0235 /0229/ 0850
عبد الرحمن بن صالح الأزدى(000 - 235)
0236 /0230/ 0851
آب بستن متوكل به كربلاء( 236 هـ = 851 م)
0237 /0231/ 0852
حاتم بن عنوان الأصمّ(000 - 237 هـ = 000 - 851 م)
0238 /0231/ 0852
0239 /0232/ 0853
0240 /0233/ 0854
0241 /0234/ 0855
أحمد محمد بن حنبل(164 - 241 هـ = 780 - 855 م)
0242 /0235/ 0856
الحسن بن علي الخلال الحلواني(000 - 242)
0243 /0236/ 0857
0244 /0237/ 0858
يعقوب بن إسحاق ابن السكيت(186 - 244 هـ = 802 - 858 م)
0245 /0238/ 0859
دعبل بن علي بن رزين الخزاعي(148 - 245 هـ = 765 - 859 م)
0246 /0239/ 0860
موسي بن عبد الملك الاصفهاني(000 - 246 هـ = 000 - 860 م)
0247 /0240/ 0861
جعفر(المتوكل)بن محمد(المعتصم)بن هارون الرشيد(206 - 247 هـ = 821 - 861 م)
0248 /0241/ 0862
سهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم السجستاني(000 - 248 هـ = 000 - 862 م)
محمد(المنتصر) بن جعفر(المتوكل) العباسي(223 - 248 هـ = 838 - 862 م)
0249 /0242/ 0863
علي بن الجهم(000 - 249 هـ = 000 - 863 م)
0250 /0243/ 0864
عباد بن يعقوب البخاري الرواجني أبو سعيد العصفري‏(000 - 250 هـ = 000 - 864 م)
نصر بن على الجهضمى(165 - 250 هـ = 782 - 864 م)
0251 /0244/ 0865
0252 /0245/ 0866
حضرت شاه عبد العظيم الحسني س(173 - 252 هـ = 789 - 866 م)
أحمد بن محمد بن المعتصم بن هارون الرشيد-المستعين بالله العباسي(219 - 252 هـ = 834 - 866 م)
0253 /0246/ 0867
محمد بن عيسى..بن رزين أبو عبد الله الأصبهاني(000 - 253 هـ = 000 - 867 م)
0254 /0247/ 0868
شهادة الامام الهادي علي بن محمد ع(214 - 254 هـ = 829 - 868 م)
علي بن مهزيار الأهوازي(000 - 254 هـ = 000 - 868 م)
0255 /0248/ 0869
ولادت الامام الحجة بن الحسن المهدي عج(255 - 000 هـ = 868 - 000 م)
عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ (163 - 255 هـ = 780 - 869 م)
محمد(المعتز) بن جعفر(المتوكل) العباسي(232 - 255 هـ = 846 - 869 م)
0256 /0249/ 0870
الزبير بن بكار(172 - 256 هـ = 788 - 870 م)
محمد بن إسماعيل البخاري(194 - 256 هـ = 810 - 870 م)
محمد(المهتدي)بن هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد-العباسي(222 - 256 هـ = 837 - 870 م)
0257 /0250/ 0871
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم أبو القاسم المصري(000 - 257 هـ = 000 - 871 م)
فتوح مصر والمغرب
0258 /0251/ 0872
0259 /0252/ 0873
0260 /0253/ 0874
شهادة أبو محمد الحسن بن علي الامام العسكري(ع)(232 - 260)
مسألة غيبت امام عج
أحمد بن محمد بن سيار ابوعبدالله السياري(000 -ح 260 هـ = 000 - 873 م)
القراءات للسياري- التنزيل و التحريف
الحسن بن محمد بن الصباح البزار الزعفرانيّ(175 ح- 260 هـ = 791 - 873 م)
الفضل بن شاذان بن الخليل(000 -ح 260 هـ = 000 - 873 م)
يعقوب بن إسحاق الكندي(000 - نحو 260 هـ = 000 - نحو 873 م)
0261 /0254/ 0875
طيفور بن عيسى أبو يزيد-بايزيد البسطامي(188 - 261 هـ = 804 - 875 م)
0262 /0255/ 0876
عمر بن شبة--ابن شَبَّة(172 - 262 هـ = 789 - 876 م)
0263 /0256/ 0877
0264 /0257/ 0878
0265 /0258/ 0879
ابراهيم بن مهزيار الأهوازي(000 - 265 هـ = 000 - 878 م)
نواب اربعة -عثمان بن سعيد العمري(000 - 265 هـ = 000 - 878 م)
0266 /0259/ 0880
0267 /0260/ 0881
0268 /0261/ 0882
0269 /0262/ 0883
0270 /0263/ 0884
محمد بن نصير النميري(000 - 270 هـ = 000 - 883 م)
علي بن محمد صاحب الزنج(000 - 270 هـ = 000 - 883 م)
0271 /0264/ 0885
جعفر الكذاب(226 - 271 هـ = 841 - 884 م)
0272 /0264/ 0885
0273 /0265/ 0886
0274 /0266/ 0887
0275 /0267/ 0888
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني(202 - 275 هـ = 817 - 889 م)
سنن ابوداود
0276 /0268/ 0889
عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدِّينَوري (213 - 276هـ، 828 - 889م)
تفصیل عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدِّينَوري
الامامة و السياسة ابن قتيبه
كتاب المعارف لابن قتيبة
0277 /0269/ 0890
يحيى بن الحسن العبيدلي العقيقي(214 - 277 هـ = 829 - 890 م)
0278 /0270/ 0891
ظهور قرامطة تا انقراض(278 - 378 - 470 هـ = 891 - 988 - 1078 م)
0279 /0271/ 0892
أحمد المعتمد على الله العباسي بن المتوكل جعفر بن المعتصم(229 - 279 هـ = 843 - 892 م)
أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري(000 - 279 هـ = 000 - 892 م)
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي(209 - 279 هـ = 824 - 892 م)
0280 /0272/ 0893
أحمد بن طيفور(204 - 280 هـ = 819 - 893 م)
محمد بن أحمد بن يحيی-نوادر الحكمة‏(000 - 280 هـ = 000 - 893 م)
0281 /0273/ 0894
عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي الأموي البغدادي أبو بكر(208 - 281 هـ = 823 - 894 م)
0282 /0274/ 0895
0283 /0275/ 0896
إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي(000 - 283 هـ = 000 - 896 م)
محمد بن القاسم بن خلّاد بن ياسر-أبو العيناء(191 - 283 هـ = 807 - 896 م)
0284 /0276/ 0897
كتاب المعتضد في شان بنى اميه
0285 /0277/ 0898
0286 /0278/ 0899
إسحاق بن محمد النخعي الملقب بالأحمر(000 - 286 هـ = 000 - 899 م)
0287 /0279/ 0900
0288 /0280/ 0901
ثابت بن قرة الحراني(221 - 288 هـ = 836 - 901 م)
0289 /0281/ 0902
المعتضد باللَّه أحمد بن طلحة بن جعفر(242 - 289 هـ = 857 - 902 م)
0290 /0282/ 0903
0291 /0283/ 0904
0292 /0284/ 0905
أحمد بن إسحاق اليعقوبي مؤرخ(000 - بعد 292 هـ = 000 - بعد 905 م)
0293 /0285/ 0906
0294 /0286/ 0907
0295 /0287/ 0908
علي(المكتفي)بن أحمد(المعتضد)بن الموفق بن المتوكل العباسي(263 - 295 هـ = 876 - 908 م)
0296 /0288/ 0909
عبد الله(ابن المعتز)بن محمد المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي(247 - 296 هـ = 861 - 909 م)
0297 /0289/ 0910
الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز(000 - 297 هـ = 000 - 910 م)
شروع فاطميون(297 - 567 هـ = 909 - 1171 م)
0298 /0290/ 0911
أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين ابن الراونديّ(000 - 298 هـ = 000 - 910 م)
الحسين بن أحمد-أبو عبد الله الشيعي(000 - 298 هـ = 000 - 911 م)
يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي الهادي إلى الحق(220 - 298 هـ = 835 - 911 م)
0299 /0291/ 0912
0300 /0292/ 0913
الحسن بن ابراهيم بن توبة الخلال(000 - ح 300 هـ = 000 - ح 912 م)
محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي‏ أبو جعفر(000 - قبل 319 هـ = 000 - قبل 931 م)
0301 /0293/ 0914
سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري(000 - 301 هـ = 000 - 913 م)
0302 /0294/ 0915
0303 /0295/ 0916
أحمد بن علي بن شعيب النسائي(215 - 303 هـ = 830 - 915 م)
محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي(235 - 303 هـ = 849 - 916 م)
0304 /0296/ 0917
الحسن بن علي الناصر الکبير الأطروش(225 - 304 هـ = 840 - 917 م)
0305 /0297/ 0918
نواب اربعة -محمد بن عثمان بن سعيد العمري(000 - 305 هـ = 000 - 917 م)
0306 /0297/ 0918
0307 /0298/ 0919
أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي أبو يعلى(000 - 307 هـ = 000 - 919 م)
0308 /0299/ 0920
0309 /0300/ 0921
الحسين بن منصور الحلاج(000 - 309 هـ = 000 - 922 م)
0310 /0301/ 0922
عبد الله بن جعفر الحميري(000 - 310 هـ = 000 - 923 م)
محمد بن جرير بن يزيد الطبري(224 - 310 هـ = 839 - 923 م)
محمد بن أحمد بن حماد الدولابي الوراق(224 - 310 هـ = 839 - 923 م)
0311 /0302/ 0923
إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج(241 - 311 هـ = 855 - 923 م)
محمد بن اسحاق بن خزيمة(223 - 311 هـ = 838 - 924 م)
0312 /0303/ 0924
0313 /0304/ 0925
محمد بن زكريا الرَّازي(251 - 313 هـ = 865 - 925 م)
0314 /0305/ 0926
أحمد بن محمد بن أعثم الكوفي(000 - نحو 314 هـ = 000 - نحو 926 م)
0315 /0306/ 0927
0316 /0307/ 0928
عبد الله بن سليمان أبو بكر بن أبي داود(230 - 316 هـ = 844 - 929 م)
0317 /0308/ 0929
0318 /0309/ 0930
0319 /0310/ 0931
الحسن بن علي بن صالح ابوسعيد العدوي البصري(210 - 319 هـ = 825 - 931 م)
عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي أبو القاسم(273 - 319 هـ = 886 - 931 م)
محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي‏ أبو جعفر(000 - قبل 319 هـ = 000 - قبل 931 م)
محمد بن الفضل أبوعبدالله البلخي(000 - 319 هـ = 000 - 931 م)
0320 /0311/ 0932
شروع آل بويه(320 -447 ق / 932 - 1055 م)
جعفر بن أحمد بن طلحة-المقتدر بن المعتضد العباسي(282 - 320 هـ = 895 - 932 م)
محمد بن أحمد بن إبراهيم الجعفي الصابوني صاحب الفاخر(000 -320 ح ق / 000 - 932 م)
محمد بن علي الحكيم الترمذي(000 - نحو 320 هـ = 000 - نحو 932 م)
0321 /0312/ 0933
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي(239 - 321 هـ = 853 - 933 م)
0322 /0313/ 0934
أحمد بن سهل أبو زيد البلخي(235 - 322 هـ = 849 - 934 م)
أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينَوَريّ(000 - 322 هـ = 000 - 934 م)
محمد بن علي أبو جعفر الشلمغاني ابن أبي العزاقر(000 - 322 هـ = 000 - 934 م)
إبراهيم بن محمد بن أبي عون(000 - 322 هـ = 000 - 934 م)
عبيد الله المهدي مؤسس دولة الفاطميين العبيديين(259 - 322 هـ = 873 - 934 م)
0323 /0314/ 0935
احمد بن عبد العزيز الجوهري صاحب السقيفة(000 - 323)
كتاب السقيفة ابوبكر الجوهري
0324 /0315/ 0936
احمد بن موسي بن مجاهد(245 - 324 هـ = 859 - 936 م)
علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري(260 - 324 هـ = 874 - 936 م)
الاشاعرة
المفوضة من الاشاعرة
0325 /0316/ 0937
الناصر لدين الله - أحمد بن يحيى بن الحسين(000 - 325)
0326 /0317/ 0938
نواب اربعة - الحسين بن روح بن بحر النوبختي
محمد بن جرير بن رستم الطبري صاحب المسترشد(000 - 326)
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري(000 - 326 هـ = 000 - 938 م)
0327 /0318/ 0939
الفضل بن جعفر بن الفرات أبو الفتح ابن حنزابة(280 - 327 هـ = 893 - 939 م)
0328 /0319/ 0940
أحمد بن محمد بن عبد ربه(246 - 328 هـ = 860 - 940 م)
اصفهان-پایتخت شدن اصفهان توسط رکن الدولة(328 هـ = 940 م)
محمد بن احمد ابن شنبوذ(000 - 328 هـ = 000 - 939 م)
محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري(271 - 328 هـ = 865 - 940 م)
محمد بن علي بن الحسين بن مقلة(272 - 328 هـ = 866 - 940 م)
0329 /0320/ 0941
الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد(233 - 329 هـ = 847 - 914 م)
نواب اربعة -علي بن محمد السمري أبو الحسن(000 - 329 هـ = 000 - 941 م)
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه(000 - 329 هـ = 000 - 941 م)
أبو بشر-متى بن يونس(000 - 329 هـ = 000 - 941 م)
محمد(الراضي باللَّه)بن المقتدر بن المعتضد العباسي(297 - 329 هـ = 910 - 940 م)
محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني(000 - 329 هـ = 000 - 941 م)
0330 /0321/ 0942
الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني(000 - 330-350 ح = 000 - 942 م)
0331 /0322/ 0943
حبشون بن موسى بن أيوب أبو نصر الخلال(234 - 331 هـ = 000 - 943 م)
...روايت حبشون--ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة
0332 /0323/ 0944
0333 /0324/ 0945
أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة الكوفي أبو العباس(249 - 333 هـ = 863 - 945 م)
0334 /0325/ 0946
0335 /0326/ 0947
محمد بن يحيى أبو بكر الصولي(000 - 335 هـ = 000 - 946 م)
0336 /0327/ 0948
أبو علي محمد بن همام بن سهيل الكاتب الإسكافي‏(258 - 336 هـ = 869 - 947 م)
0337 /0328/ 0949
0338 /0329/ 0950
أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النحاس(000 - 338 هـ = 000 - 950 م)
علي بن بويه بن فناخسرو الديلمي عماد الدولة(281 - 338 هـ = 894 - 949 م)
0339 /0330/ 0951
أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو محمد البلاذري الصغير(000 - 339 هـ = 000 - 950 م)
محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ أبو نصر الفارابيّ(260 - 339 هـ = 874 - 950 م)
محمد(القاهر باللَّه) بن أحمد بن طلحة العباسي(287 - 339 هـ = 900 - 950 م)
0340 /0330/ 0951
0341 /0331/ 0952
0342 /0332/ 0953
0343 /0333/ 0954
0344 /0334/ 0955
0345 /0335/ 0956
0346 /0336/ 0957
علي بن الحسين أبو الحسن المسعودي(000 - 346 هـ = 000 - 957 م)
أبو الحسين علي بن محمد بن مقلة-الوزیر بن الوزیر(000 - 346 هـ = 000 - 957 م)
0347 /0337/ 0958
0348 /0338/ 0959
0349 /0339/ 0960
عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم أبو طاهر البغدادي(280 - 349 هـ = 893 - 960 م)
0350 /0340/ 0961
الناصر لدين الله الأموي عبد الرحمن بن محمد(277 - 350 هـ = 890 - 961 م)
0351 /0341/ 0962
محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون أبو بكر النقاش(266 - 351 هـ = 880 - 962 م)
0352 /0342/ 0963
0353 /0343/ 0964
0354 /0344/ 0965
محمد بن حبان ابو حاتم البستي( 000 - 354 هـ، 000 - 965م)
محمد بن الحسن بن مقسم العطار أبو بكر(265 - 354 هـ = 878 - 965 م)
0355 /0345/ 0966
مطهر بن طاهر المقدسي(000 - بعد 355 هـ = 000 - بعد 966 م)
البدء والتاريخ
0356 /0346/ 0967
أحمد بن بويه بن فناخسرو بن تمام أبو الحسن معز الدولة(303 - 356 هـ = 915 - 967 م)
علي بن عبد الله بن حمدان سيف الدولة الحَمْداني(303 - 356 هـ = 915 - 967 م)
0357 /0347/ 0968
0358 /0348/ 0969
الحسن بن محمد بن يحيى العلوي(260 - 358)
الحسين بن حمدان الخصيبي(260 - 358)
0359 /0349/ 0970
شروع الأزهر(359 - 970)
تولد سيد رضي(359 - 406 هـ = 970 - 1015 م)
0360 /0350/ 0971
ابو محمد حسن بن على بن حسين بن شعبه حرانى حلبى‏(000 -ح 360 هـ = 000 -ح 971 م)
سليمان بن أحمد أبو القاسم الطَّبراني(260 - 360 هـ = 873 - 971 م)
محمد بن عبد الله بن أشتة أبو بكر الأصبهاني(000 - 360 هـ = 000 - 971 م)
0361 /0351/ 0972
0362 /0352/ 0973
0363 /0353/ 0974
پایان حکومت أدارسة در مغرب(172 - 363 هـ = 788 - 974 م)
النعمان بن محمد بن منصور-أبو حنيفة بن حيون-القاضي النعمان(259 - 363 هـ = 873 - 974 م)
0364 /0354/ 0975
0365 /0355/ 0976
0366 /0356/ 0977
الحسن بن بويه بن فناخسرو الديلمي ركن الدولة(284 - 366 هـ = 897 - 976 م)
علي بن عبد الله بن وصيف أبو الحسن الحلّاء الناشي الأصغر(271 - 366 هـ = 884 - 976 م)
0367 /0357/ 0978
جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه(000 - 367 هـ = 000 - 978 م)
0368 /0358/ 0979
الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي أبو سعيد(284 - 368 هـ = 897 - 979 م)
0369 /0359/ 0980
0370 /0360/ 0981
أحمد بن علي الرَّازي أبو بكر الجصاص(305 - 370 هـ = 917 - 980 م)
الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله(000 - 370 هـ = 000 - 980 م)
0371 /0361/ 0982
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو بكر الإسماعيلي(297 - 371 هـ = 910 - 982 م)
0372 /0362/ 0983
0373 /0363/ 0984
تاسیس و ساخت مسجد مقدس جمکران به دستور حضرت حجت عج( 373 هـ = 984 م)
تألیف کتاب رسائل إخوان الصفا(373 هـ = 984 م)
0374 /0363/ 0984
0375 /0364/ 0985
0376 /0365/ 0986
0377 /0366/ 0987
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ أبو علي(288 - 377 هـ = 900 - 987 م)
علي بن محمد الشمشاطي(000 - بعد 377 هـ = 000 - بعد 987 م)
0378 /0367/ 0988
0379 /0368/ 0989
0380 /0369/ 0990
0381 /0370/ 0991
جوهر بن عبد الله الرومي أبو الحسن القائد(000 - 381 هـ = 000 - 992 م)
محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي(000 - 381 هـ = 000 - 991 م)
محمد بن علي بن بابويه القمي الشيخ الصدوق(306 - 381 هـ = 918 - 991 م)
0382 /0371/ 0992
0383 /0372/ 0993
0384 /0373/ 0994
علي بن عيسى أبو الحسن الرماني(296 - 384 هـ = 908 - 994 م)
محمد بن عمران المرزباني(297 - 384 هـ = 910 - 994 م)
0385 /0374/ 0995
إسماعيل بن عباد بن العباس-الصاحب بن عباد(326 - 385 هـ = 938 - 995 م)
علي بن عمر الدَّارقطْنِيّ (306 - 385هـ، 918 - 995م)
عمر بن أحمد ابن شاهين(297 - 385 هـ = 909 - 995 م)
0386 /0375/ 0996
محمد بن علي بن عطية الحارثي أبو طالب المكي(000 - 386 هـ = 000 - 996 م)
0387 /0376/ 0997
0388 /0377/ 0998
0389 /0378/ 0999
0390 /0379/ 1000
0391 /0380/ 1001
0392 /0381/ 1002
عثمان بن جني أبو الفتح(000 - 392 هـ = 000 - 1002 م)
0393 /0382/ 1003
إسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصحاح(000 - 393 هـ = 000 - 1003 م)
0394 /0383/ 1004
0395 /0384/ 1005
0396 /0385/ 1006
0397 /0386/ 1007
0398 /0387/ 1008
0399 /0388/ 1009
0400 /0389/ 1010
الحسين بن موسى الموسوي والد الرضي والمرتضى(303 - 400 هـ = 916 - 1010 م)
علي بن محمد الخزاز القمي(000 - ح 400 هـ = 000 - ح 1010 م)
علي بن النُّعمان الإِسماعيلي(328 - 400 ح)
كتاب البلاغ الاكبر
ميمون بن القاسم الطبراني أبو سعيد(000 - 400 ح)
مجموع الاعياد والدلالات
0401 /0390/ 1011
أحمد بن محمد-ابن عیاش-الجوهري(000 - 401 هـ = 000 - 1011 م)
0402 /0391/ 1012
أحمد بن نصر الداودي الأسدي أبو جعفر(000 - 402 هـ = 000 - 1012 م)
0403 /0392/ 1013
سيد رضي اول طالبي خلع عليه السواد(403 - 1012)
خلف بن عباس الزهراويّ الأندلسي(324 - 403 هـ = 936 - 1013 م)
محمد بن الطيب أبو بكر القاضي الباقِلَّانِي(338 - 403 هـ = 950 - 1013 م)
0404 /0393/ 1014
0405 /0394/ 1015
أبو عبد الله الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله(321 - 405هـ، 933 - 1015م)
تشيع حاكم نيشابوري
مناكير حاكم در نظر ذهبي
0406 /0395/ 1016
محمد بن الحسين بن موسى الشريف الرضي(359 - 406 هـ = 970 - 1015 م)
نهج البلاغه
0407 /0396/ 1017
عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابورىّ الخركوشي أبو سعد(000 - 407 هـ = 000 - 1016 م)
0408 /0396/ 1017
0409 /0397/ 1018
0410 /0398/ 1019
أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني(323 - 410 هـ = 935 - 1019 م)
كتاب تفسير ابن مردويه
0411 /0399/ 1020
أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع المؤيد باللّه‏(333 - 411 هـ = 945 - 1020 م)
الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري(000 - 411 هـ = 000 - 1020 م)
أبو القاسم الفردوسي(323 - 411 هـ = 935 - 1020 م)
0412 /0400/ 1021
محمد بن الحسين السلمي أبو عبد الرحمن(325 - 412 هـ = 936 - 1021 م)
0413 /0401/ 1022
علي بن هلال أبو الحسن-ابن البواب(000 - 413 هـ = 000 - 1022 م)
محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد(336 - 413 هـ = 947 - 1022 م)
0414 /0402/ 1023
علي بن محمد بن العباس التوحيدي أبو حيان(320 - 414 هـ = 932 - 1023 م)
0415 /0403/ 1024
0416 /0404/ 1025
عبد الرحمن بن عمر المصري المالكي البزار-أبو محمد-ابن النحاس(323 - 416 هـ = 935 - 1025 م)
0417 /0405/ 1026
0418 /0406/ 1027
الحسين بن علي بن الحسين أبو القاسم المغربي(370 - 418 هـ = 980 - 1027 م)
0419 /0407/ 1028
0420 /0408/ 1029
0421 /0409/ 1030
أحمد بن مسكويه (000 - 421 هـ = 000 - 1030 م)
محمود بن سبكتكين الغزنوي(361 - 421 هـ = 971 - 1030 م)
0422 /0410/ 1031
پایان حکومت اموی در اندلس(138 - 422 هـ = 756 - 1031 م)
0423 /0411/ 1032
0424 /0412/ 1033
يحيى بن الحسين بن هارون أبو طالب الهاروني الناطق بالحق(340 - 424 هـ = 952 - 1033 م)
0425 /0413/ 1034
0426 /0414/ 1035
0427 /0415/ 1036
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق(000 - 427 هـ = 000 - 1035 م)
0428 /0416/ 1037
الحسين بن عبد الله أبو علي بن سينا (370 - 428 هـ = 980 - 1037 م)
0429 /0417/ 1038
عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي(350 - 429 هـ = 961 - 1038 م)
شروع سلجوقیان(429 - 552 هـ = 1037 - 1157 م)
0430 /0418/ 1039
0431 /0419/ 1040
0432 /0420/ 1041
0433 /0421/ 1042
0434 /0422/ 1043
0435 /0423/ 1044
المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي(000 - 435 هـ = 000 - 1044 م)
0436 /0424/ 1045
علي بن الحسين بن موسى الشريف المرتضى(355 - 436 هـ = 966 - 1044 م)
0437 /0425/ 1046
مكي بن أبي طالب حموش(355 - 437 هـ = 966 - 1045 م)
0438 /0426/ 1047
محمد بن إسحاق ابن النديم(000 - 438 هـ = 000 - 1047 م)
مورخين در الفهرست ابن نديم
0439 /0427/ 1048
عبد الرحمن بن محمد السرخسي أبو بكر(000 - 439 هـ = 000 - 1048 م)
الحسن بن محمد أبو محمد الخلال(352 - 439 هـ = 963 - 1047 م)
عبد الواحد بن محمد المعروف بالمطرز(355 - 439 هـ = 966 - 1047 م)
محمد بن الحسين أبو سعد عميد الدولة(383 - 439 هـ = 993 - 1048 م)
0440 /0428/ 1049
أحمد بن عمار المهدوي أبو العباس(000 - نحو 440 هـ = 000 - نحو 1048 م)
محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني (262 - 440 هـ = 973 - 1047 م)
0441 /0429/ 1050
0442 /0429/ 1050
0443 /0430/ 1051
0444 /0431/ 1052
عثمان بن سعيد بن عثمان أَبو عمرو الداني(371 - 444 هـ = 981 - 1053 م)
0445 /0432/ 1053
0446 /0433/ 1054
0447 /0434/ 1055
انقضاء آل بويه(320 -447 ق / 932 - 1055 م)
تقيّ بن نجم بن عبيد الله أبو الصلاح الحلبي(374 -447 ق / 984 - 1055 م)
0448 /0435/ 1056
هجرت شيخ الطائفة طوسي از بغداد به نجف اشرف(448 ق / 1056 م)
حمزة بن عبد العزيز أبو يعلى الديلمي سلّار(448 ق / 1056 م)
0449 /0436/ 1057
أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الطرابلسي الكراجكي(449 ق / 1057 م)
0450 /0437/ 1058
أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي الأسدي أبو العباس(372 - 450 هـ = 982 - 1058 م)
محمد بن جرير بن رستم الطبري صاحب الدلائل(000 -ح 450 هـ = 000 - 1058 م)
0451 /0438/ 1059
0452 /0439/ 1060
0453 /0440/ 1061
قولي به وفات شمشاطي
0454 /0441/ 1062
عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي الرازي أبو الفضل(370 - 454 هـ = 980 - 1062 م)
0455 /0442/ 1063
محمد بن ميكائيل بن سلجوق-طغرل بك(385 - 455 هـ = 995 - 1063 م)
0456 /0443/ 1064
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري(384 - 456 هـ = 994 - 1064 م)
0457 /0444/ 1065
0458 /0445/ 1066
أحمد بن الحسين ابو بكر البيهقي (384 - 458 هـ = 994 - 1066 م)
علي بن إسماعيل-ابن سيده(398 - 458 هـ = 1007 - 1066 م)
0459 /0446/ 1067
0460 /0447/ 1068
محمد بن الحسن أبوجعفر الطوسي(385 - 460 هـ = 995 - 1067 م)
باباطاهر عریان(380 ح- 460 هـ = 990 ح- 1067 م)
0461 /0448/ 1069
0462 /0449/ 1070
0463 /0450/ 1071
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر(392 - 463 هـ = 1002 - 1072 م)
يوسف بن عبد الله-ابن عبد البر(368 - 463 هـ = 978 - 1071 م)
0464 /0451/ 1072
0465 /0452/ 1073
يوسف بن علي أبو القاسم الهذلي(403 - 465 هـ = 1012 - 1073 م)
0466 /0453/ 1074
0467 /0454/ 1075
0468 /0455/ 1076
0469 /0456/ 1077
0470 /0457/ 1078
0471 /0458/ 1079
0472 /0459/ 1080
0473 /0460/ 1081
0474 /0461/ 1082
0475 /0462/ 1083
0476 /0462/ 1083
0477 /0463/ 1084
0478 /0464/ 1085
عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي الجويني امام الحرمين (419 - 478 هـ = 1028 - 1085 م)
0479 /0465/ 1086
0480 /0466/ 1087
الحسكاني عبيدالله بن عبدالله(000 - 480)
0481 /0467/ 1088
0482 /0468/ 1089
0483 /0469/ 1090
0484 /0470/ 1091
0485 /0471/ 1092
0486 /0472/ 1093
0487 /0473/ 1094
0488 /0474/ 1095
شروع جنگهای صلیبي( 488 هـ = 1095 م)
0489 /0475/ 1096
0490 /0476/ 1097
0491 /0477/ 1098
0492 /0478/ 1099
0493 /0479/ 1100
0494 /0480/ 1101
المحسّن بن محمد بن كرامة الحاكم الجشمي البيهقي(413 - 494 هـ = 1022 - 1101 م)
0495 /0481/ 1102
تاسيس بلدة حلة سيفية عراق توسط سيف الدولة( 495 = 1102 م)
0496 /0482/ 1103
0497 /0483/ 1104
0498 /0484/ 1105
0499 /0485/ 1106
يحيى(المرشد باللَّه)بن الحسين الحسني الشجري الجرجاني(412 - 499 هـ = 1021 - 1105 م)
ترتيب الأمالي الخميسية للشجري
0500 /0486/ 1107
0501 /0487/ 1108
صدقة بن منصور بن دبيس الأسدي سيف الدولة(442 - 501 هـ = 1050 - 1108 م)
0502 /0488/ 1109
قدیس آنسلم کانتربری(424 - 502 هـ = 1033 - 1109 م)
0503 /0489/ 1110
0504 /0490/ 1111
0505 /0491/ 1112
محمد بن محمد بن محمد الغزالي(450 - 505 هـ = 1058 - 1111 م)
مقاتل بن عطية بن مقاتل(000 - 505)
0506 /0492/ 1113
0507 /0493/ 1114
0508 /0494/ 1115
0509 /0495/ 1116
0510 /0495/ 1116
0511 /0496/ 1117
0512 /0497/ 1118
0513 /0498/ 1119
0514 /0499/ 1120
0515 /0500/ 1121
0516 /0501/ 1122
0517 /0502/ 1123
عمر الخيام(439 - 517 هـ = 1048 - 1123 م)
0518 /0503/ 1124
الحسن بن الصباح بن عليّ الإسماعيلي(428 - 518 هـ = 1037 - 1124 م)
0519 /0504/ 1125
0520 /0505/ 1126
0521 /0506/ 1127
0522 /0507/ 1128
سفر نصرانی به جزایر ششگانه نظیر جزیرة خضراء(522 - 1128)
0523 /0508/ 1129
0524 /0509/ 1130
0525 /0510/ 1131
0526 /0511/ 1132
0527 /0512/ 1133
0528 /0513/ 1134
0529 /0514/ 1135
0530 /0515/ 1136
0531 /0516/ 1137
0532 /0517/ 1138
0533 /0518/ 1139
0534 /0519/ 1140
0535 /0520/ 1141
0536 /0521/ 1142
0537 /0522/ 1143
0538 /0523/ 1144
محمود بن عمر الزمخشريّ(467 - 538 هـ = 1075 - 1144 م)
0539 /0524/ 1145
0540 /0525/ 1146
0541 /0526/ 1147
0542 /0527/ 1148
0543 /0528/ 1149
محمد بن عبد الله الإشبيلي المالكي أبو بكر ابن العربيّ(468 - 543 هـ = 1076 - 1148 م)
العواصم من القواصم
0544 /0528/ 1149
عياض بن موسى بن عياض القاضي عياض(476 - 544 هـ = 1083 - 1149 م)
كتاب الشفاء للقاضي عياض بالتعريف بحقوق المصطفى
0545 /0529/ 1150
0546 /0530/ 1151
0547 /0531/ 1152
آدلارد باثي انگلیسی اولین مترجم کتب ریاضی عربی(472 - 547 هـ = 1080 - 1152 م)
0548 /0532/ 1153
الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي(000 - 548 هـ = 000 - 1153 م)
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني(479 - 548 هـ = 1086 - 1153 م)
0549 /0533/ 1154
0550 /0534/ 1155
عبد الواحد بن محمد الآمدي--غرر الحكم(000 - نحو 550 هـ = 000 - نحو 1155 م)
تولد چنگيز
0551 /0535/ 1156
0552 /0536/ 1157
پایان سلجوقیان(429 - 552 هـ = 1037 - 1157 م)
0553 /0537/ 1158
يحيى بن سلامة بن الحسين أبو الفضل الحصكفي(459 - 551 هـ = 1067 - 1156 م)
0554 /0538/ 1159
الحسين بن على بن محمد الخزاعى ابو الفتوح الرازى(000 - 554 هـ = 000 - 1159 م)
0555 /0539/ 1160
0556 /0540/ 1161
0557 /0541/ 1162
0558 /0542/ 1163
0559 /0543/ 1164
أحمد بن يحيى بن أحمد بن زيد بن ناقة المسلي أبو العباس(477 - 559 هـ = 1084 - 1164 م)
0560 /0544/ 1165
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي(000 - نحو 560 هـ = 000 - نحو 1165 م)
محمد بن علي بن حمزة-صاحب الوسیلة(000 - بعد 560 هـ = 000 - بعد 1165 م)
0561 /0545/ 1166
0562 /0546/ 1167
0563 /0547/ 1168
0564 /0548/ 1169
0565 /0549/ 1170
علي بن فندق صاحب تاريخ بيهق(499 - 565 هـ = 1106 - 1170 م)
0566 /0550/ 1171
يوسف(المستنجد)بن محمد(المقتفي)بن المستظهر العباسي(510 - 566 هـ = 1116 - 1170 م)
0567 /0551/ 1172
پایان فاطميون(297 - 567 هـ = 909 - 1171 م)
0568 /0552/ 1173
يزدن التركي(000 - 568 هـ = 000 - 1172 م)
0569 /0553/ 1174
الحسن بن أحمد أبوالعلاء الهمذاني العطار(488 - 569 هـ = 1095 - 1173 م)
0570 /0554/ 1175
0571 /0555/ 1176
0572 /0556/ 1177
0573 /0557/ 1178
سعيد بن هبة الله بن الحسن قطب الدين الراونديّ(000 - 573 هـ = 000 - 1178 م)
0574 /0558/ 1179
0575 /0559/ 1180
0576 /0560/ 1181
0577 /0561/ 1182
0578 /0561/ 1182
0579 /0562/ 1183
0580 /0563/ 1184
0581 /0564/ 1185
عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي(508 - 581 هـ = 1114 - 1185 م)
محمد بن عمر الأصبهاني المديني(501 - 581 هـ = 1108 - 1185 م)
0582 /0565/ 1186
0583 /0566/ 1187
0584 /0567/ 1188
0585 /0568/ 1189
حمزة بن علي بن زهرة السيد أبو المكارم(511 - 585 هـ = 1117 - 1189 م)
0586 /0569/ 1190
0587 /0570/ 1191
يحيى بن حّبَش بن أميرك شهاب الدين السهروردي شیخ الاشراق(549 - 587 هـ = 1154 - 1191 م)
0588 /0571/ 1192
محمد بن علي بن شهرآشوب السَّروي المازندراني(488 - 588 هـ = 1095 - 1192 م)
0589 /0572/ 1193
تولد ابن طاوس علي بن موسي(589 - 664)
0590 /0573/ 1194
القاسم بن فِيرُّه بن خلف الشاطبي(538 - 590 هـ = 1144 - 1194 م)
0591 /0574/ 1195
0592 /0575/ 1196
0593 /0576/ 1197
0594 /0577/ 1198
محمد بن أحمد ابن رشد الاندلسي(520 - 595 هـ = 1126 - 1198 م)
ابن رشد جد ابن رشد فيلسوف
0595 /0578/ 1199
0596 /0579/ 1200
محمد بن عبد الله بن...الظريف-أبو الحياة-الشاه‌بوري(526 - 596 هـ = 1132 - 1200 م)
0597 /0580/ 1201
تولد خواجه نصير الدين(597 - 672 هـ = 1201 - 1274 م)
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي أبو الفرج(508 - 597 هـ = 1114 - 1201 م)
0598 /0581/ 1202
محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس المعروف بابن إدريس الحلّي (000-598/ 000-1202)
0599 /0582/ 1203
0600 /0583/ 1204
سديد الدين أبو الفضل شاذان بن جبرائيل بن أبي طالب القمي‏(000 - 600 هـ = 000 - 1204 م)
منتجب الدين على بن عبيد الله بن حسن بن بابويه قمى‏(504 - 600 هـ = 1111 - 1204 م)
يحيى بن الحسن بن البطريق الاسدي(523 - 600 هـ = 1129 - 1204 م)
0601 /0584/ 1205
0602 /0585/ 1206
0603 /0586/ 1207
0604 /0587/ 1208
0605 /0588/ 1209
0606 /0589/ 1210
ابن الاثير ابو السعادات المبارك بن محمد صاحب النهاية و الجامع(544 - 606 هـ = 1150 - 1210 م)
محمد بن عمر فخر الدين الرازيّ(544 - 606 هـ = 1150 - 1210 م)
0607 /0590/ 1211
0608 /0591/ 1212
0609 /0592/ 1213
0610 /0593/ 1214
0611 /0594/ 1215
0612 /0594/ 1215
0613 /0595/ 1216
0614 /0596/ 1217
0615 /0597/ 1218
تولد هلاكوخان(615 - 663)
0616 /0598/ 1219
0617 /0599/ 1220
0618 /0600/ 1221
0619 /0601/ 1222
0620 /0602/ 1223
0621 /0603/ 1224
0622 /0604/ 1225
الناصر لدين الله العباسي أحمد بن الحسن(553 - 622 هـ = 1158 - 1225 م)
ابن الاثير محمد بن نصرالله صاحب المثل السائر(585 - 622 هـ = 1189 - 1225 م)
0623 /0605/ 1226
0624 /0606/ 1227
وفات چنگيز
مغول
واقع مبادي حمله مغول
0625 /0607/ 1228
0626 /0608/ 1229
0627 /0609/ 1230
0628 /0610/ 1231
0629 /0611/ 1232
عيسى بن عبد العزيز اللخمي الإسكندراني أبو القاسم(550 - 629 هـ = 1155 - 1232 م)
0630 /0612/ 1233
ابن الاثيرعلي بن محمد صاحب الكامل(555 - 630 هـ = 1160 - 1233 م)
أسد الغابة ابن الأثير
الكامل في التاريخ ابن الأثير
0631 /0613/ 1234
0632 /0614/ 1235
0633 /0615/ 1236
0634 /0616/ 1237
0635 /0617/ 1238
0636 /0618/ 1239
0637 /0619/ 1240
ابن الاثير الكاتب نصر الله بن محمد صاحب المثل السائر(558 - 637 هـ = 1163 - 1239 م)
0638 /0620/ 1241
محمد بن علي أبو بكر محيي الدين بن عربي(560 - 638 هـ = 1165 - 1240 م)
تفسير ابن عربي
0639 /0621/ 1242
0640 /0622/ 1243
0641 /0623/ 1244
0642 /0624/ 1245
0643 /0625/ 1246
عثمان بن عبد الرحمن-ابن الصلاح(577 - 643 هـ = 1181 - 1245 م)
علي بن محمد السخاوي(558 - 643 هـ = 1163 - 1245 م)
0644 /0626/ 1247
0645 /0627/ 1248
0646 /0627/ 1248
عثمان بن عمر ابن الحاجب(570 - 646 هـ = 1174 - 1249 م)
0647 /0628/ 1249
0648 /0629/ 1250
شروع سلطنت ممالیک(648 - 923 هـ = 1250 - 1517 م)
0649 /0630/ 1251
0650 /0631/ 1252
0651 /0632/ 1253
0652 /0633/ 1254
محمد بن طلحة النصيبي الشافعيّ(582 - 652 هـ = 1186 - 1254 م)
0653 /0634/ 1255
0654 /0635/ 1256
سقوط قلعه الموت در ۶۵۴ ق، د
يوسف بن قزأوغلي سبط ابن الجوزي(581 - 654 هـ = 1185 - 1256 م)
مرآة الزمان - سبط بن جوزي
تذكره خواص الامة بذكر خواص الأئمة
0655 /0636/ 1257
0656 /0637/ 1258
پايان خلافت عباسيون(132 - 656 هـ = 750 - 1258 م)
نبرد عين جالوت
أسعد بن إبراهيم بن الحسن بن علي الإربلي النشابي أبو المجد(582 - 656 هـ = 1186 - 1258 م)
عبد الله(المستعصم)بن منصور(المستنصر)بن محمد(الظاهر)بن أحمد(الناصر)-آخر خلفاء الدولة العباسية(609 - 656 هـ = 1212 - 1258 م)
ابن أبي الحديد عبد الحميد بن هبة الله(586 - 656 هـ = 1190 - 1258 م)
شواهد سني بودن ابن ابي الحديد
الوزير ابن العلقمي محمد بن احمد(000 - 656)
0657 /0638/ 1259
0658 /0639/ 1260
0659 /0640/ 1261
0660 /0641/ 1262
شاذان بن جبرئيل قمي
0661 /0642/ 1263
0662 /0643/ 1264
0663 /0644/ 1265
هولاكو بن تولي‌قان بن جنكزخان(615 - 663 هـ = 1218 - 1265 م)
المفضل بن عمر الأبهري السمرقندي أثير الدين(000 - 663 هـ = 000 - 1264 م)
0664 /0645/ 1266
علي بن موسى بن جعفر بن طاووس(589 - 664 هـ = 1193 - 1266 م)
0665 /0646/ 1267
عبد الرحمن بن إسماعيل شهاب الدين أبو شامة(599 - 665 هـ = 1202 - 1267 م)
0666 /0647/ 1268
0667 /0648/ 1269
0668 /0649/ 1270
0669 /0650/ 1271
0670 /0651/ 1272
0671 /0652/ 1273
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي(600 - 671 هـ = 1204 - 1273 م)
پایان جنگهای صلیبي( 671 هـ = 1272 م)
0672 /0653/ 1274
وفات نصير الدين الطوسي محمد بن محمد بن الحسن(597 - 672 هـ = 1201 - 1274 م)
محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي(600 - 672 هـ = 1203 - 1274 م)
0673 /0654/ 1275
ابن طاووس أحمد بن موسى(000 - 673 هـ = 000 - 1274 م)
محمد بن إسحاق صدر الدين القونوي(000 - 673 هـ = 000 - 1275 م)
0674 /0655/ 1276
0675 /0656/ 1277
0676 /0657/ 1278
جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسين ابن سعيد الهذلي الحلي المحقق-صاحب الشرائع(602 - 676 هـ = 1205 - 1277 م)
0677 /0658/ 1279
0678 /0659/ 1280
0679 /0660/ 1281
0680 /0660/ 1281
أحمد بن يوسف الموصلي أبو العباس الكواشي(590 - 680 هـ = 1194 - 1281 م)
0681 /0661/ 1282
أحمد بن محمد ابن خلكان (608 - 681 هـ = 1211 - 1282 م)
محمد بن علي المصري التوزري ابن الشباط(618 - 681 هـ = 1221 - 1282 م)
0682 /0662/ 1283
0683 /0663/ 1284
أحمد بن محمد بن منصور-ناصر الدين-أبو العباس بن المنير(620 - 683 هـ = 1223 - 1284 م)
0684 /0664/ 1285
0685 /0665/ 1286
0686 /0666/ 1287
محمد بن الحسن الرضي الأستراباذي(000 - نحو 686 هـ = 000 - نحو 1287 م)
0687 /0667/ 1288
0688 /0668/ 1289
0689 /0669/ 1290
0690 /0670/ 1291
سفر علي بن فاضل مازندراني به جزیرة خضراء(690 - 1291)
محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي(000 - بعد 690 هـ = 000 - بعد 1291 م)
أشكال التأسيس للسمرقندي
0691 /0671/ 1292
وفات مصلح الدين بن عبدالله السعدي الشيرازي(606 - 691)
حسام الدين علي بن فضل الله(000 - 691 ح)
تبيين مصادرة اقليدس
0692 /0672/ 1293
0693 /0673/ 1294
ابن طاوُوس عبد الكريم بن أحمد موسى(648 - 693 هـ = 1250 - 1294 م)
0694 /0674/ 1295
محفوظ بن معتوف بن البزوري(631 - 694 هـ = 1234 - 1295 م)
0695 /0675/ 1296
0696 /0676/ 1297
0697 /0677/ 1298
محمد بن سالم بن واصل صاحب مفرج الكروب(604 - 697 هـ = 1208 - 1298 م)
0698 /0678/ 1299
شروع امپراطوری عثمانی(698 - 1342 هـ = 1299 - 1924 م)
0699 /0679/ 1300
ابن الاثير(652 - 699 هـ = 1254 - 1299 م)
محمد بن أحمد سعيد الدين الكاساني الفرغاني(000 - 699 هـ = 000 - 1299 م)
0700 /0680/ 1301
آغاز رنسانس( 700 هـ = 1300 م)
0701 /0681/ 1302
0702 /0682/ 1303
0703 /0683/ 1304
0704 /0684/ 1305
0705 /0685/ 1306
0706 /0686/ 1307
0707 /0687/ 1308
0708 /0688/ 1309
0709 /0689/ 1310
أحمد بن محمد-ابن عطاء الله الإسكندري-الحكم العطائية(658 - 709 هـ = 1260 - 1309 م)
اعلان تشيع توسط خدابنده(709)
0710 /0690/ 1311
0711 /0691/ 1312
0712 /0692/ 1313
0713 /0693/ 1314
0714 /0693/ 1314
0715 /0694/ 1315
0716 /0695/ 1316
سلطان محمد خدابنده خربندا بن أرغون(000 - 716)
0717 /0696/ 1317
0718 /0697/ 1318
0719 /0698/ 1319
0720 /0699/ 1320
محمود بن عبد الكريم الشبستري(687 ح - 722 ، 740)
گلشن راز
0721 /0700/ 1321
0722 /0701/ 1322
إبراهيم بن محمد الحموي (644- 722)
فرائد السمطين
0723 /0702/ 1323
0724 /0703/ 1324
عثمان اول-غازی-بیگ-ابن ارطغرل بن سلیمان شاه-اولین سلطان عثمانی(652 - 724 هـ = 1254 - 1324 م)
0725 /0704/ 1325
0726 /0705/ 1326
الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي(648 - 726 هـ = 1250 - 1325 م)
جواب علامه به ابن تيميه
0727 /0706/ 1327
0728 /0707/ 1328
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية(661 - 728 هـ = 1263 - 1328 م)
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية(661 - 728 هـ = 1263 - 1328 م)
0729 /0708/ 1329
علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي(668 - 729 هـ = 1270 - 1329 م)
0730 /0709/ 1330
0731 /0710/ 1331
0732 /0711/ 1332
0733 /0712/ 1333
0734 /0713/ 1334
0735 /0714/ 1335
0736 /0715/ 1336
تولد تيمور(736 - 807)
علاءالدولة أحمد بن محمد بیابانكي سمناني(659 - 736 هـ = 1261 - 1336 م)
0737 /0716/ 1337
ابن الاثير(000 - 737 هـ = 000 - 1336 م)
0738 /0717/ 1338
0739 /0718/ 1339
0740 /0719/ 1340
0741 /0720/ 1341
0742 /0721/ 1342
0743 /0722/ 1343
الحسين بن محمد شرف الدين الطيبي(000 - 743 هـ = 000 - 1342 م)
0744 /0723/ 1344
محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي(705 - 744 هـ = 1305 - 1343 م)
0745 /0724/ 1345
0746 /0725/ 1346
0747 /0726/ 1347
0748 /0726/ 1347
محمد بن أحمد الذهبي شمس الدين(673 هـ - 748هـ، 1275م - 1347م)
0749 /0727/ 1348
0750 /0728/ 1349
0751 /0729/ 1350
داود بن محمود بن محمد شرف الدين القيصري(000 - 751 هـ = 000 - 1350 م)
0752 /0730/ 1351
0753 /0731/ 1352
0754 /0732/ 1353
0755 /0733/ 1354
0756 /0734/ 1355
علي بن عبد الكافي السبكي الأنصاري الخزرجي أبو الحسن تقيّ الدين(683 - 756 هـ = 1284 - 1355 م)
0757 /0735/ 1356
0758 /0736/ 1357
0759 /0737/ 1358
0760 /0738/ 1359
0761 /0739/ 1360
عبد الله بن يوسف ابن هشام الأديب(708 - 761 هـ = 1309 - 1360 م)
0762 /0740/ 1361
0763 /0741/ 1362
0764 /0742/ 1363
0765 /0743/ 1364
0766 /0744/ 1365
0767 /0745/ 1366
0768 /0746/ 1367
0769 /0747/ 1368
0770 /0748/ 1369
0771 /0749/ 1370
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي أبو نصر تاج الدين(727 - 771 هـ = 1327 - 1370 م)
محمد بن الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الاسدي فخر المحقّقين(682 - 771 هـ = 1284 - 1370 م)
0772 /0750/ 1371
0773 /0751/ 1372
0774 /0752/ 1373
إسماعيل بن عمر بن كثير صاحب البداية والنهاية(701 - 774 هـ = 1302 - 1373 م)
توضيح راجع به نحوه تصنيف البداية و النهاية
0775 /0753/ 1374
0776 /0754/ 1375
0777 /0755/ 1376
0778 /0756/ 1377
0779 /0757/ 1378
محمد بن عبد الله ابن بطوطة(703 - 779 هـ = 1304 - 1377 م)
رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار فى غرائب الامصار و عجائب الاسفار)
0780 /0758/ 1379
0781 /0759/ 1380
0782 /0759/ 1380
0783 /0760/ 1381
0784 /0761/ 1382
0785 /0762/ 1383
0786 /0763/ 1384
محمد بن مكي العاملي الجزّيني الشهيد الأول(734 - 786 هـ = 1333 - 1384 م)
عالم بن العلاء الأندربتي الدهلويّ الحنفيّ-صاحب التتارخانية(000 - 786 هـ = 000 - 1384 م)
0787 /0764/ 1385
0788 /0765/ 1386
0789 /0766/ 1387
0790 /0767/ 1388
0791 /0768/ 1389
0792 /0769/ 1390
خواجه شمس‌الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی(710 ح- 792 هـ = 1310 - 1389 م)
0793 /0770/ 1391
مسعود بن عمر السعد التفتازاني (712 - 793 هـ = 1312 - 1390 م)
0794 /0771/ 1392
محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي بدر الدين(745 - 794 هـ = 1344 - 1392 م)
0795 /0772/ 1393
0796 /0773/ 1394
0797 /0774/ 1395
0798 /0775/ 1396
0799 /0776/ 1397
0800 /0777/ 1398
حسن بن محمد الدیلمي-ارشاد القلوب(000 -ح 800 هـ = 000 -ح 1398 م)
0801 /0778/ 1399
0802 /0779/ 1400
0803 /0780/ 1401
0804 /0781/ 1402
0805 /0782/ 1403
0806 /0783/ 1404
0807 /0784/ 1405
تيمور اللنك بن ططرغان الجقطاي(736 - 807 هـ = 1336 - 1405 م)
تيمور اللنك بن ططرغان الجقطاي(736 - 807 هـ = 1336 - 1405 م)
0808 /0785/ 1406
عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون(732 - 808 هـ = 1332 - 1406 م)
محمد بن موسى الدميري أبو البقاء كمال الدين(742 - 808 هـ = 1341 - 1405 م)
0809 /0786/ 1407
0810 /0787/ 1408
الحسن بن سليمان عز الدين الحلي العاملي(000 - ح 810 هـ = 000 -1407 م)
السيد علي بن عبد الحميد النجفي(000 - ح 810 هـ = 000 -1407 م)
0811 /0788/ 1409
0812 /0789/ 1410
0813 /0790/ 1411
رضي الدين رجب بن محمد بن رجب البرسي الحلي(000 - ح 813 هـ = 000 -1410 م)
0814 /0791/ 1412
0815 /0792/ 1413
0816 /0792/ 1413
علي بن محمد مير سيد شريف الجرجاني (740 - 816 هـ = 1340 - 1413 م)
0817 /0793/ 1414
0818 /0794/ 1415
0819 /0795/ 1416
0820 /0796/ 1417
0821 /0797/ 1418
0822 /0798/ 1419
0823 /0799/ 1420
0824 /0800/ 1421
0825 /0801/ 1422
0826 /0802/ 1423
مقداد بن عبد الله الفاضل السيوري الحلي الأسدي(000 - 826 هـ = 000 - 1423 م)
0827 /0803/ 1424
0828 /0804/ 1425
جمال الدين أحمد بن علي بن الحسين بن علي بن المهنا الحسني بن عنبة الأصغر بن سعد بن عنبة الأكبر-صاحب عمدة الطالب(748 - 828 هـ = 1347 - 1424 م)
0829 /0805/ 1426
0830 /0806/ 1427
0831 /0807/ 1428
0832 /0808/ 1429
0833 /0809/ 1430
ابن الجزري محمد بن محمد بن محمد بن علي(751 - 833 هـ = 1350 - 1429 م)
0834 /0810/ 1431
شاه نعمت الله ولي(730 - 834 هـ = 1330 - 1431 م)
0835 /0811/ 1432
0836 /0812/ 1433
0837 /0813/ 1434
0838 /0814/ 1435
0839 /0815/ 1436
0840 /0816/ 1437
موسى بن محمد قاضي زاده الرومي جلبي(000 - نحو 840؟ هـ = 000 - نحو 1436 م)
0841 /0817/ 1438
أحمد بن محمد بن فهد الاسدي الحلّي(757 - 841 هـ = 000 - 1437 م)
0842 /0818/ 1439
0843 /0819/ 1440
0844 /0820/ 1441
0845 /0821/ 1442
0846 /0822/ 1443
0847 /0823/ 1444
0848 /0824/ 1445
0849 /0825/ 1446
0850 /0825/ 1446
الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابورىّ النِّظَام(000 - بعد 850 هـ = 000 - بعد 1446 م)
0851 /0826/ 1447
0852 /0827/ 1448
0853 /0828/ 1449
0854 /0829/ 1450
0855 /0830/ 1451
علي بن محمد ابن الصباغ مالكي(784 - 855 هـ = 1383 - 1451 م)
الفصول المهمة في معرفة الائمة
0856 /0831/ 1452
0857 /0832/ 1453
فتح قسطنطنیه-استانبول( 857 هـ = 1453 م)
0858 /0833/ 1454
0859 /0834/ 1455
0860 /0835/ 1456
0861 /0836/ 1457
مهدعلیا گوهرشادبیگم آغا(780 - 861 هـ = 1379 - 1457 م)
0862 /0837/ 1458
0863 /0838/ 1459
0864 /0839/ 1460
0865 /0840/ 1461
0866 /0841/ 1462
0867 /0842/ 1463
0868 /0843/ 1464
0869 /0844/ 1465
0870 /0845/ 1466
محمد بن سليمان الجزولي صاحب دلائل الخيرات(807 - 870 هـ = 1404 - 1465 م)
كتاب دلائل الخيرات ضد سلفيها
0871 /0846/ 1467
0872 /0847/ 1468
0873 /0848/ 1469
0874 /0849/ 1470
0875 /0850/ 1471
0876 /0851/ 1472
0877 /0852/ 1473
0878 /0853/ 1474
0879 /0854/ 1475
علي بن محمد القوشجي(000 - 879 هـ = 000 - 1474 م)
0880 /0855/ 1476
0881 /0856/ 1477
0882 /0857/ 1478
0883 /0858/ 1479
0884 /0858/ 1479
0885 /0859/ 1480
0886 /0860/ 1481
سلطان محمد دوم-محمد فاتح(835 - 886 هـ = 1432 - 1481 م)
0887 /0861/ 1482
0888 /0862/ 1483
0889 /0863/ 1484
0890 /0864/ 1485
0891 /0865/ 1486
0892 /0866/ 1487
0893 /0867/ 1488
0894 /0868/ 1489
0895 /0869/ 1490
0896 /0870/ 1491
0897 /0871/ 1492
کشف قاره امریکا توسط کریستف کلمب( 897 هـ = 1492 م)
سقوط اندلس( 897 هـ = 1492 م)
0898 /0872/ 1493
0899 /0873/ 1494
0900 /0874/ 1495
0901 /0875/ 1496
0902 /0876/ 1497
0903 /0877/ 1498
0904 /0878/ 1499
0905 /0879/ 1500
0906 /0880/ 1501
0907 /0881/ 1502
شروع دولت صفوية( 907 - 1135 هـ = 880 - 1101 ش = 1501 - 1722 م)
0908 /0882/ 1503
0909 /0883/ 1504
0910 /0884/ 1505
كمال‌الدين حسين بن علي سبزواري مشهور به مولانا حسين واعظ كاشفي(۸۴۰ سبزوار – ۹۱۰ هرات)
روضة الشهداء
0911 /0885/ 1506
عبد الرحمن بن أبي بكر جلال السيوطي(849 - 911 هـ = 1445 - 1505 م)
علي بن عبد الله بن أحمد الحسني السمهودي(844 - 911 هـ = 1440 - 1506 م)
ترجمان القرآن للسيوطي
0912 /0886/ 1507
کریستف کلمب(857 - 912 هـ = 1451 - 1506 م)
0913 /0887/ 1508
0914 /0888/ 1509
0915 /0889/ 1510
0916 /0890/ 1511
0917 /0891/ 1512
0918 /0891/ 1512
محمد بن أسعد جلال الدَّوَّاني(830 - 918 هـ = 1427 - 1512 م)
الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة-الدَّوَّاني جلال الدين
0919 /0892/ 1513
0920 /0893/ 1514
جنگ چالدران( 920 هـ = 1514 م)
0921 /0894/ 1515
0922 /0895/ 1516
0923 /0896/ 1517
اعلان خلافت عثمانی توسط سلطان سلیم اول پس از فتح مصر(923 هـ = 1517 م)
پایان سلطنت ممالیک(648 - 923 هـ = 1250 - 1517 م)
0924 /0897/ 1518
0925 /0898/ 1519
0926 /0899/ 1520
سلطان سليم اول-سلاطین عثماني(874 - 926 هـ = 1470 - 1520 م)
0927 /0900/ 1521
فردیناند ماژلان(885 - 927 هـ = 1480 - 1521 م)
0928 /0901/ 1522
0929 /0902/ 1523
0930 /0903/ 1524
شاه اسماعیل صفوي یکم(892 - 930 هـ = 1487 - 1524 م)
0931 /0904/ 1525
0932 /0905/ 1526
0933 /0906/ 1527
نیکولو ماکیاولی(874 - 933 هـ = 1469 - 1527 م)
0934 /0907/ 1528
0935 /0908/ 1529
0936 /0909/ 1530
0937 /0910/ 1531
0938 /0911/ 1532
0939 /0912/ 1533
0940 /0913/ 1534
علي بن الحسين بن علي بن محمد بن عبد العالي الكركي المحقق الثاني(868 - 940 هـ = 1464 - 1534 م)
السيد شرف الدين علي الحسيني الاسترآبادي النجفي-الفوائد الغروية(000 - ح940 هـ = 000 - 1534 م)
0941 /0914/ 1535
0942 /0915/ 1536
غياث‌الدين خواندمير(۸۸۰–۹۴۲ يا ۹۴۳ ه‍. ق)
تاريخ حبيب السير
0943 /0916/ 1537
0944 /0917/ 1538
0945 /0918/ 1539
0946 /0919/ 1540
0947 /0920/ 1541
0948 /0921/ 1542
0949 /0922/ 1543
نیکلاس کوپرنیک(877 - 949 هـ = 1473 - 1543 م)
0950 /0923/ 1544
0951 /0924/ 1545
0952 /0924/ 1545
0953 /0925/ 1546
0954 /0926/ 1547
0955 /0927/ 1548
0956 /0928/ 1549
0957 /0929/ 1550
0958 /0930/ 1551
0959 /0931/ 1552
0960 /0932/ 1553
0961 /0933/ 1554
ایل بیگ جاف-پیشگوی کرد عصر صفوی(898 - 961 هـ = 1492 - 1553 م)
0962 /0934/ 1555
0963 /0935/ 1556
0964 /0936/ 1557
0965 /0937/ 1558
0966 /0938/ 1559
زين الدين بن علي العاملي الجبعي الشهيد الثاني(911 - 966 هـ = 1505 - 1559 م)
0967 /0939/ 1560
0968 /0940/ 1561
0969 /0941/ 1562
0970 /0942/ 1563
0971 /0943/ 1564
0972 /0944/ 1565
0973 /0945/ 1566
سلطان سلیمان اول-قانونی-محتشم-سلاطین عثمانی(899 - 973 هـ = 1494 - 1566 م)
نوستراداموس-پیشگوی فرانسوی(908 - 973 هـ = 1503 - 1566 م)
0974 /0946/ 1567
0975 /0947/ 1568
0976 /0948/ 1569
0977 /0949/ 1570
0978 /0950/ 1571
0979 /0951/ 1572
0980 /0952/ 1573
0981 /0953/ 1574
الملا عبد الله بن الحسين اليزدي(000 - 981 هـ = 000 - 1574 م)
0982 /0954/ 1575
0983 /0955/ 1576
0984 /0956/ 1577
0985 /0957/ 1578
0986 /0957/ 1578
محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي(910 - 986 هـ = 1504 - 1578 م)
0987 /0958/ 1579
0988 /0959/ 1580
0989 /0960/ 1581
0990 /0961/ 1582
0991 /0962/ 1583
0992 /0963/ 1584
0993 /0964/ 1585
أحمد بن محمد المحقّق المقدّس الأردبيلي(000 - 993 هـ = 000 - 1585 م)
عبد العالي بن علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي(926 - 993 هـ = 1520 - 1585 م)
0994 /0965/ 1586
0995 /0966/ 1587
0996 /0967/ 1588
محتشم الكاشاني كمال الدين علي-شمس الشعراء(905 - 996 هـ = 1500 - 1588 م)
0997 /0968/ 1589
0998 /0969/ 1590
0999 /0970/ 1591
1000 /0971/ 1592
1001 /0972/ 1593
1002 /0973/ 1594
1003 /0974/ 1595
1004 /0975/ 1596
1005 /0976/ 1597
1006 /0977/ 1598
1007 /0978/ 1599
1008 /0979/ 1600
1009 /0980/ 1601
محمد بن علي بن الحسين صاحب المدارك(946 - 1009 هـ = 1540 - 1601 م)
1009 /979/ 1601
1010 /0981/ 1602
1011 /0982/ 1603
الحسن بن زين الدين صاحب المعالم(959 - 1011 هـ = 1552 - 1603 م)
1012 /0983/ 1604
1013 /0984/ 1605
1014 /0985/ 1606
1015 /0986/ 1607
1016 /0987/ 1608
1017 /0988/ 1609
1018 /0989/ 1610
1019 /0990/ 1611
القاضي نور الله المرعشي الحسيني التستري‏ الشهيد(956 - 1019 هـ = 1549 - 1611 م)
1020 /0990/ 1611
1021 /0991/ 1612
1022 /0992/ 1613
1023 /0993/ 1614
1024 /0994/ 1615
1025 /0995/ 1616
ویلیام شکسپیر
1026 /0996/ 1617
1027 /0997/ 1618
1028 /0998/ 1619
1029 /0999/ 1620
1030 /1000/ 1621
1031 /1001/ 1622
محمد بن حسين بَهاء الدِّين العامِلي(953 - 1031 هـ = 1547 - 1622 م)
محمد بن علي بن زين العابدين المناوي(952 - 1031 هـ = 1545 - 1622 م)
1032 /1002/ 1623
1033 /1003/ 1624
1034 /1004/ 1625
1035 /1005/ 1626
فرانسیس بیکن(968 - 1035 هـ = 1561 - 1626 م)
1036 /1006/ 1627
1037 /1007/ 1628
1038 /1008/ 1629
1039 /1009/ 1630
یوهانس کپلر(978 - 1039 هـ = 1571 - 1630 م)
1040 /1010/ 1631
1041 /1011/ 1632
محمد باقر بن المير الحسيني الأسترابادي ميرداماد(970 - 1041 هـ = 1560 - 1631 م)
1042 /1012/ 1633
1043 /1013/ 1634
1044 /1014/ 1635
1045 /1015/ 1636
1046 /1016/ 1637
1047 /1017/ 1638
محمد باقر بن زين العابدين اليزدي(000 - بعد 1047 هـ = 000 - بعد 1637 م)
1048 /1018/ 1639
1049 /1019/ 1640
عهدنامه زهاب یا عهدنامه قصر شیرین
1050 /1020/ 1641
السيد الأمير أبو القاسم الموسوي الأسترآبادي الفندرسكي(970 ح- 1050 هـ = 1560 - 1640 م)
محمد بن إبراهيم القوامي الشيرازي الملا صدر الدين(980 ح- 1050 هـ = 1570 - 1640 م)
1051 /1021/ 1642
گالیلئو گالیله(971 - 1051 هـ = 1564 - 1642 م)
1052 /1022/ 1643
1053 /1023/ 1644
1054 /1023/ 1644
1055 /1024/ 1645
1056 /1025/ 1646
1057 /1026/ 1647
بوناونتورا کاوالیری(1006 - 1057 هـ = 1598 - 1647 م)
1058 /1027/ 1648
1059 /1028/ 1649
1060 /1029/ 1650
رنه دکارت(1004 - 1060 هـ = 1596 - 1650 م)
1061 /1030/ 1651
1062 /1031/ 1652
1063 /1032/ 1653
1064 /1033/ 1654
1065 /1034/ 1655
1066 /1035/ 1656
1067 /1036/ 1657
1068 /1037/ 1658
1069 /1038/ 1659
1070 /1039/ 1660
محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني المجلسي(1003 - 1070 هـ = 1593 - 1660 م)
1071 /1040/ 1661
1072 /1041/ 1662
بلز پاسکال(1032 - 1072 هـ = 1623 - 1662 م)
1073 /1042/ 1663
1074 /1043/ 1664
1075 /1044/ 1665
پیر دو فرما(1015 - 1075 هـ = 1607 - 1665 م)
1076 /1045/ 1666
1077 /1046/ 1667
1078 /1047/ 1668
1079 /1048/ 1669
1080 /1049/ 1670
المولى رجب علي التبريزي الاصفهاني‏(000 - 1080 هـ = 000 - 1670 م)
1081 /1050/ 1671
1082 /1051/ 1672
1083 /1052/ 1673
1084 /1053/ 1674
1085 /1054/ 1675
1086 /1055/ 1676
1087 /1056/ 1677
فخر الدين بن محمد بن علي الطريحي النجفي(979 - 1087 هـ = 1572 - 1677 م)
1088 /1056/ 1677
1089 /1057/ 1678
1090 /1058/ 1679
محسن بن مرتضى بن فيض الله محمود الكاشاني(1007 - 1090 هـ = 1600 - 1680 م)
محمد باقر بن محمد مؤمن الخراساني السبزواري(1017 - 1090 هـ = 1608 - 1679 م)
1091 /1059/ 1680
1092 /1060/ 1681
1093 /1061/ 1682
1094 /1062/ 1683
1095 /1063/ 1684
1096 /1064/ 1685
1097 /1065/ 1686
1098 /1066/ 1687
آقا حسین الخوانساری(1016 - 1098 هـ = 1608 - 1687 م)
1099 /1067/ 1688
1100 /1068/ 1689
1101 /1069/ 1690
محمد بن علي الأردبيلي-جامع الرواة(1058 ح - 1101 هـ = 1648 - 1690 م)
1102 /1070/ 1691
1103 /1071/ 1692
1104 /1072/ 1693
محمد بن الحسن الحر العاملي-صاحب الوسائل(1033 - 1104 هـ = 1623 - 1692 م)
1105 /1073/ 1694
1106 /1074/ 1695
1107 /1075/ 1696
1108 /1076/ 1697
1109 /1077/ 1698
1110 /1078/ 1699
1111 /1079/ 1700
محمد باقر بن محمد تقي المجلسي(1037 - 1111 هـ = 1627 - 1700 م)
1112 /1080/ 1701
سید نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين الحسيني الجزائري (1050 - 1112 هـ = 1640 - 1701 م)
1113 /1081/ 1702
1114 /1082/ 1703
1115 /1083/ 1704
الشیخ جعفر القاضي بن عبد الله بن إبراهيم الكمرئي الأصفهاني(000 - 1115 هـ = 000 - 1704 م)
1116 /1084/ 1705
1117 /1085/ 1706
1118 /1086/ 1707
1119 /1087/ 1708
السيد علي خان المدني الشيرازي(1052 - 1119 هـ = 1642 - 1707 م)
1120 /1088/ 1709
1121 /1089/ 1710
السيد يوسف بن يحيى الصنعاني-صاحب نسمة السحر(1078 - 1121 هـ = 1668 - 1710 م)
1122 /1089/ 1710
شروع ماموریت مستر همفر( 1122 هـ = 1710 م)
مشروح بحث مستر همفر( 1122 هـ = 1710 م)
1123 /1090/ 1711
1124 /1091/ 1712
1125 /1092/ 1713
آقا جمال الخوانساری(000 - 1125 هـ = 000 - 1713 م)
1126 /1093/ 1714
1127 /1094/ 1715
1128 /1095/ 1716
گوتفرید ویلهلم لایبنیتس-لایب‌نیتز(1056 - 1128 هـ = 1646 - 1716 م)
1129 /1096/ 1717
1130 /1097/ 1718
الميرزا عبد الله بن عيسى التبريزي الافندي(1067 - 1130 هـ = 1657 - 1718 م)
1131 /1098/ 1719
1132 /1099/ 1720
1133 /1100/ 1721
1134 /1101/ 1722
نخستین هجوم محمود افغان به کرمان(1134 هـ = 1721 م)
1135 /1102/ 1723
پایان دولت صفوية( 907 - 1135 هـ = 880 - 1101 ش = 1501 - 1722 م)
سقوط اصفهان توسط افغانها(1135 هـ = 1722 م)
1136 /1103/ 1724
1137 /1104/ 1725
محمد بن الحسن الأصفهاني الفاضل الهندي بهاء الدين كاشف اللثام(1062 - 1137 هـ = 1652 - 1725 م)
1138 /1105/ 1726
1139 /1106/ 1727
اسحاق-ایزاک نیوتن(1051 - 1139 هـ = 1642 - 1727 م)
1140 /1107/ 1728
1141 /1108/ 1729
1142 /1109/ 1730
1143 /1110/ 1731
1144 /1111/ 1732
1145 /1112/ 1733
1146 /1113/ 1734
1147 /1114/ 1735
1148 /1115/ 1736
1149 /1116/ 1737
تاسیس دانشگاه گوتینگن آلمان(1149 هـ - 1737 م)
1150 /1117/ 1738
1151 /1118/ 1739
1152 /1119/ 1740
1153 /1120/ 1741
1154 /1121/ 1742
1155 /1122/ 1743
1156 /1122/ 1743
مؤتمر النجف النادري(1156 هـ - 1743 م)
الكتاب مؤتمر النجف = الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية
1157 /1123/ 1744
1158 /1124/ 1745
السید أبوالقاسم الخوانساری-میرکبیر(1090 - 1158 هـ = 1679 - 1745 م)
1159 /1125/ 1746
1160 /1126/ 1747
السيد صدر الدين القمي محمد بن محمدباقر شارح الوافية(000 - 1160)
شرح الوافية للسيد صدر الدين
نادرشاه افشار(1100 - 1160 هـ = 1689 - 1747 م)
علي أكبر الطالقاني الخراساني ملا باشي‏(000 - 1160 هـ = 000 - 1747 م)
1161 /1127/ 1748
1162 /1128/ 1749
1163 /1129/ 1750
1164 /1130/ 1751
1165 /1131/ 1752
1166 /1132/ 1753
جرج بارکلی-برکلی(1096 - 1166 هـ = 1685 - 1753 م)
1167 /1133/ 1754
1168 /1134/ 1755
1169 /1135/ 1756
1170 /1136/ 1757
1171 /1137/ 1758
الشَّبْراوي عبد الله بن محمّد بن عامر  (1091 - 1171 هـ = 1680 - 1758 م)
1172 /1138/ 1759
1173 /1139/ 1760
1174 /1140/ 1761
عبد الله بن حسين أبو البركات السويدي(1104 - 1174 هـ = 1693 - 1761 م)
الكتاب مؤتمر النجف = الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية
1175 /1141/ 1762
1176 /1142/ 1763
1177 /1143/ 1764
1178 /1144/ 1765
1179 /1145/ 1766
1180 /1146/ 1767
1181 /1147/ 1768
1182 /1148/ 1769
1183 /1149/ 1770
1184 /1150/ 1771
1185 /1151/ 1772
1186 /1152/ 1773
يوسف بن احمد البحراني صاحب الحدائق(1107 - 1186)
1187 /1153/ 1774
1188 /1154/ 1775
1189 /1155/ 1776
1190 /1155/ 1776
1191 /1156/ 1777
1192 /1157/ 1778
1193 /1158/ 1779
1194 /1159/ 1780
1195 /1160/ 1781
1196 /1161/ 1782
شروع سلطنت قاجارية(1196 - 1343 هـ = 1161 - 1304 ش = 1782 - 1925 م)
1197 /1162/ 1783
لئونارد اویلر(1118 - 1197 هـ = 1707 - 1783 م)
ژان لو رون دالامبر(1129 - 1197 هـ = 1717 - 1783 م)
1198 /1163/ 1784
ملامحمدرفيع گيلاني بيدآبادي(000 - 1198 هـ = 000 - 1783 م)
1199 /1164/ 1785
1200 /1165/ 1786
1201 /1166/ 1787
1202 /1167/ 1788
1203 /1168/ 1789
اعلان تهران به عنوان دار الخلافة توسط آقامحمدخان قاجار( 1203 هـ = 1788 م)
انقلاب کبیر فرانسه(1203 - 1213 هـ = 1789 - 1799 م)
1204 /1169/ 1790
1205 /1170/ 1791
محمد باقر بن محمد أكمل الوحيد البهبهاني(1117 - 1205 هـ = 1705 - 1790 م)
1206 /1171/ 1792
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي(1115 - 1206 هـ = 1703 - 1792 م)
1207 /1172/ 1793
1208 /1173/ 1794
آنتوان لاووازیه(1155 - 1208 هـ = 1743 - 1794 م)
1209 /1174/ 1795
محمد مهدي بن أبي ذر النراقي(000 - 1209 هـ = 000 - 1794 م)
1210 /1175/ 1796
1211 /1176/ 1797
1212 /1177/ 1798
محمد مهدي بن مرتضى بن محمد الطباطبائي بحر العلوم(1155 - 1212 هـ = 1742 - 1797 م)
1213 /1178/ 1799
انقلاب کبیر فرانسه(1203 - 1213 هـ = 1789 - 1799 م)
1214 /1179/ 1800
1215 /1180/ 1801
1216 /1181/ 1802
هجوم وهابیة به کربلای معلی( 1216 هـ = 1802 م)
1217 /1182/ 1803
1218 /1183/ 1804
ايمانوئل كانت(1136 - 1218 هـ = 1724 - 1804 م)
1219 /1184/ 1805
1220 /1185/ 1806
هجوم وهابیة به نجف اشرف( 1220 هـ = 1806 م)
1221 /1186/ 1807
1222 /1187/ 1808
1223 /1188/ 1809
1224 /1188/ 1809
1225 /1189/ 1810
1226 /1190/ 1811
السید جواد بن محمد الحسني الحسيني العاملي-مفتاح الكرامة(1164 - 1226 هـ = 1751 - 1811 م)
1227 /1191/ 1812
1228 /1192/ 1813
جعفر بن خضر المالكي الجناجي الحلاوي النجفي كاشف الغطاء(1156 - 1228 هـ = 1743 - 1813 م)
عهدنامه گلستان( 1228 هـ = 1813 م)
ژوزف-لوئی لاگرانژ(1148 - 1228 هـ = 1736 - 1813 م)
1229 /1193/ 1814
1230 /1194/ 1815
1231 /1195/ 1816
الميرزا أبو القاسم بن محمد حسن الجيلاني الشفتي القمي صاحب القوانين‏(1151 - 1231 هـ = 1738 - 1816 م)
1232 /1196/ 1817
الميرزا محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع الأخباري النيسابوري‏(1178 - 1232 هـ = 1764 - 1817 م)
1233 /1197/ 1818
1234 /1198/ 1819
الشيخ أسد الله بن إسماعيل التستري الكاظمي‏(1186 - 1234 هـ = 1772 - 1819 م)
1235 /1199/ 1820
1236 /1200/ 1821
ناپلئون بناپارت(1182 - 1236 هـ = 1769 - 1821 م)
1237 /1201/ 1822
1238 /1202/ 1823
1239 /1203/ 1824
1240 /1204/ 1825
السید أبوالقاسم الخوانساری-میرصغیر(1163 - 1240 هـ = 1750 - 1825 م)
1241 /1205/ 1826
شیخ احمد بن زین‌الدین احسائی(1166 - 1241 هـ = 1753 - 1826 م)
1242 /1206/ 1827
پیر سیمون لاپلاس(1162 - 1242 هـ = 1749 - 1827 م)
سید محمد مجاهد الطباطبائي(1180 - 1242 هـ = 1767 - 1827 م)
1243 /1207/ 1828
عهدنامه ترکمانچای( 1243 هـ = 1828 م)
1244 /1208/ 1829
1245 /1209/ 1830
أحمد بن محمد مهدي بن أبي ذر النراقي(1185 - 1245 هـ = 1771 - 1830 م)
1246 /1210/ 1831
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل(1184 - 1246 هـ = 1770 - 1831 م)
1247 /1211/ 1832
1248 /1212/ 1833
الشيخ محمدتقي الرازي الإصفهاني-صاحب هداية المسترشدين(1186 - 1248 هـ = 1773 - 1833 م)
سر جان مَلکُم(1182 - 1248 هـ = 1769 - 1833 م)
1249 /1213/ 1834
عباس میرزا بن فتحعلی‌شاه(1203 - 1249 هـ = 1789 - 1833 م)
1250 /1214/ 1835
فتحعلی‌شاه قاجار(1162 - 1250 هـ = 1772 - 1834 م)
1251 /1215/ 1836
1252 /1216/ 1837
1253 /1217/ 1838
1254 /1218/ 1839
الشيخ محمدحسين الحائري الإصفهاني-صاحب الفصول(000 - 1254 هـ = 000 - 1839 م)
1255 /1219/ 1840
1256 /1220/ 1841
1257 /1221/ 1842
1258 /1221/ 1842
1259 /1222/ 1843
سید کاظم رشتی(1212 - 1259 هـ = 1797 - 1843 م)
1260 /1223/ 1844
السيد محمد باقر بن محمد تقي الموسوي الشفتي حجة الإسلام(1175 - 1260 هـ = 1762 - 1844 م)
1261 /1224/ 1845
محمد إبراهيم بن محمد حسن الكلباسي(1180 - 1261 هـ = 1767 - 1845 م)
1262 /1225/ 1846
1263 /1226/ 1847
1264 /1227/ 1848
محمدشاه قاجار(1221 - 1264 هـ = 1807 - 1848 م)
1265 /1228/ 1849
1266 /1229/ 1850
الشيخ محمد حسن بن باقر النجفي صاحب الجواهر(1202 - 1266 هـ = 1788 - 1850 م)
محمدرضا جديدالاسلام ملاآقا بابا(1185 - 1266 هـ = 1771 - 1849 م)
سید علی‌محمد شیرازی باب(1235 - 1266 هـ = 1819 - 1850 م)
1267 /1230/ 1851
کارل گوستاو یاکوب یاکوبی-ژاکوبی(1218 - 1267 هـ = 1804 - 1851 م)
1268 /1231/ 1852
فاطمه زرین‌تاج برغانی قزوینی-طاهره قرةالعین(1230 - 1268 هـ = 1815 - 1852 م)
1269 /1232/ 1853
1270 /1233/ 1854
الشيخ محسن بن خنفر العفكي الباهلي النجفي(1176 - 1270 هـ = 1763 - 1854 م)
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي المفسر(1217 - 1270 هـ = 1802 - 1854 م)
1271 /1234/ 1855
کارل فریدریش گاوس(1191 - 1271 هـ = 1777 - 1855 م)
1272 /1235/ 1856
نیکلای لوباچفسکی(1206 - 1272 هـ = 1792 - 1856 م)
1273 /1236/ 1857
معاهده پاریس-جدا شدن افغانستان از ایران( 1273 هـ = 1857 م)
آگوستین لویی کوشی(1203 - 1273 هـ = 1789 - 1857 م)
1274 /1237/ 1858
1275 /1238/ 1859
1276 /1239/ 1860
تاسیس فراموشخانه-فراماسونری-توسط ملکم خان در ایران( 1276 هـ = 1238 ش = 1859 م)
1277 /1240/ 1861
1278 /1241/ 1862
1279 /1242/ 1863
1280 /1243/ 1864
1281 /1244/ 1865
السيد علي بن محمد بن طیب الشوشتري(1222 - 1281 هـ = 1808 - 1864 م)
الشيخ مرتضى بن محمد أمين الدزفولي الأنصاري(1214 - 1281 هـ = 1799 - 1864 م)
1282 /1245/ 1866
برنهارت ریمان(1241 - 1282 هـ = 1826 - 1866 م)
1283 /1246/ 1867
1284 /1247/ 1868
1285 /1248/ 1869
1286 /1249/ 1870
السيد ميرزا أبو القاسم بن محمد نبي الحسيني الشريفي الذهبي الشيرازي(000 - 1286 هـ = 000 - 1869 م)
1287 /1250/ 1871
1288 /1251/ 1872
1289 /1252/ 1873
1290 /1253/ 1874
1291 /1254/ 1875
1292 /1254/ 1875
خروج میرزاي شیرازي برای سامراء و تاسیس حوزه سامراء(1292 هـ = 1875 م)
1293 /1255/ 1876
1294 /1256/ 1877
سليمان بن إبراهيم الحسيني البلخي القندوزي(1220 - 1294 هـ = 1806 - 1877 م)
1295 /1257/ 1878
1296 /1258/ 1879
1297 /1259/ 1880
1298 /1260/ 1881
1299 /1261/ 1882
1300 /1262/ 1883
1301 /1263/ 1884
کنفرانس واشینگتن برای تعیین نصف النهار مبدء بین المللي-گرینویچ( 1301 هـ = 1884 م)
1302 /1264/ 1885
عبدالجواد جودی‌ خراسانی‌(000 - 1302 هـ = 000 - 1885 م)
ویکتور هوگو(1216 - 1302 هـ = 1802 - 1885 م)
1303 /1265/ 1886
1304 /1266/ 1887
عبد الرحيم بن نجف المستوفي بن محمد علي النهاوندي(1237 - 1304 هـ = 1822 - 1887 م)
1305 /1267/ 1888
السيّد ميرزا إسماعيل بن رضي بن إسماعيل الحسيني الشيرازي(1258 - 1305 هـ = 1842 - 1888 م)
1306 /1268/ 1889
مير حامد حسين بن محمد قلي-عبقات الأنوار(1246 - 1306 هـ = 1830 - 1888 م)
عبقات الأنوار
1307 /1269/ 1890
1308 /1270/ 1891
الشيخ محمد حسين بن محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني النجفي‏(1266 - 1308 هـ = 1849 - 1890 م)
1309 /1271/ 1892
تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي قده(1309 هـ = 1891 م)
1310 /1272/ 1893
میرزا حسین‌علی نوري-بهائي(1232 - 1310 هـ = 1817 - 1892 م)
1311 /1273/ 1894
ملا حسين قلي بن رمضان الأنصاري الهمداني(1239 - 1311 هـ = 1823 - 1893 م)
1312 /1274/ 1895
لویی پاستور(1237 - 1312 هـ = 1822 - 1895 م)
سيد محمد حسن بن محمود بن إسماعيل الميرزا الشيرازي(1230 - 1312 هـ = 1815 - 1894 م)
الميرزا حبيب الله الرشتي(1234 - 1312 هـ = 1819 - 1894 م)
1313 /1275/ 1896
سيد محمد باقر بن ميرزا زين العابدين الخونساري-روضات الجنات(1226 - 1313 هـ = 1810 - 1895 م)
ناصرالدین‌شاه قاجار(1246 - 1313 هـ = 1831 - 1895 م)
1314 /1276/ 1897
أبو الحسن بن ميرزا محمد الطباطبائي الحكيم الشاعر المتخلّص بجلوة (1238 - 1314 هـ = 1823 - 1897 م)
کارل وایرشتراس(1230 - 1314 هـ = 1815 - 1897 م)
1315 /1277/ 1898
1316 /1278/ 1899
السيد محمد بن قاسم الطباطبائي الفشاركي(1253 - 1316 هـ = 1837 - 1898 م)
1317 /1279/ 1900
ملا فتح علي بن حسن السلطان‏ آبادي الحائري(1252 - 1317 هـ = 1836 - 1899 م)
نعمان بن محمود بن عبد الله الآلوسي(1252 - 1317 هـ = 1836 - 1899 م)
1318 /1280/ 1901
1319 /1281/ 1902
محمد حسن بن ميرزا جعفر بن محمد الآشتياني(1248 ح- 1319 هـ = 1832 - 1901 م)
1320 /1282/ 1903
حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي(1254 - 1320 هـ = 1838 - 1902 م)
1321 /1283/ 1904
1322 /1284/ 1905
الشيخ آغا رضا بن محمد هادي الهمداني النجفي(000 - 1322 هـ = 000 - 1905 م)
علي بن فتح الله النهاوندي-صاحب تشريح الاصول(1242 - 1322 هـ = 1827 - 1905 م)
1323 /1285/ 1906
السيد المرتضی بن المهدي الكشميري(1268 - 1323 هـ = 1852 - 1906 م)
الشیخ محمد طه نجف(1241 - 1323 هـ = 1826 - 1906 م)
مشروطیت-تحصن در شاه‌عبدالعظیم( 1323 هـ = 1284 ش = 1905 م)
1324 /1286/ 1907
السيد حبيب الله الهاشمي الموسوي الخوئي-منهاج البراعة(1261 - 1324 هـ = 1845 - 1906 م)
مظفرالدین‌شاه قاجار(1269 - 1324 هـ = 1853 - 1906 م)
فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار( 1324 هـ = 1285 ش = 1906 م)
ورود لژ بیداری فراماسونری فرانسوی در ایران( 1324 هـ = 1285 ش = 1906 م)
قرارداد تقسیم ایران بین روسیه و انگلیس-سن پترزبورگ( 1325 هـ = 1286 ش = 1907 م)
1325 /1287/ 1908
1326 /1287/ 1908
میرزا حسین میرزا خلیل تهرانی(1230 - 1326 هـ = 1815 - 1908 م)
السيد محمد بن محمدتقي بن رضا بن السيد مهدي بحر العلوم(1261 - 1326 هـ = 1845 - 1908 م)
به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه( 1326 هـ = 1287 ش = 1908 م)
میرزا ملکم خان(1249 - 1326 هـ = 1833 - 1908 م)
1327 /1288/ 1909
تألیف و نشر كتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة(1327 هـ = 1909 م)
شیخ فضل‌الله نوری(1259 - 1327 هـ = 1843 - 1909 م)
فتح تهران در جریان انقلاب مشروطه( 1327 هـ = 1288 ش = 1909 م)
سلطان محمد بن حيدر محمد الجنابذي سلطان علي شاه(1258 - 1327 هـ = 1842 - 1909 م)
تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة
1328 /1289/ 1910
جهان گيرخان بن محمد خان القشقائي(1243 - 1328 هـ = 1827 - 1910 م)
سید عبدالله بهبهانی(1256 - 1328 هـ = 1840 - 1910 م)
1329 /1290/ 1911
آخوند ملا محمد کاظم خراسانی-صاحب کفایه(1255 - 1329 هـ = 1839 - 1911 م)
ویلهلم دیلتای(1248 - 1329 هـ = 1833 - 1911 م)
روش‌شناسی خاص علوم انسانی
1330 /1291/ 1912
محمدصادق موشه بن یوحنا-فخرالاسلام(1260 - 1330 هـ = 1844 - 1912 م)
میرزا یحیی نوری-صبح ازل(1246 - 1330 هـ = 1831 - 1912 م)
1331 /1292/ 1913
1332 /1293/ 1914
السيد أحمد ابن إبراهيم الطهراني الحائري الكربلائي(1280 - 1332 هـ = 1864 - 1914 م)
شروع جنگ جهانی اول(1332 - 1336 هـ = 1914 - 1918 م)
ستارخان(1283 - 1332 هـ = 1866 - 1914 م)
ابوالفضل گلپايگاني-فرائد(1260 - 1332 هـ = 1844 - 1914 م)
1333 /1294/ 1915
رئيس علي دلواري تنگستاني(1299 - 1333 هـ = 1882 - 1915 م)
الشيخ علي‏ العلّامة القوچاني(1285 - 1333 هـ = 1869 - 1915 م)
1334 /1295/ 1916
باقرخان(1277 - 1334 هـ = 1861 - 1916 م)
ریچارد ددکیند(1246 - 1334 هـ = 1831 - 1916 م)
گریگوری راسپوتین(1277 - 1334 هـ = 1861 - 1916 م)
1335 /1296/ 1917
1336 /1297/ 1918
پایان جنگ جهانی اول(1332 - 1336 هـ = 1914 - 1918 م)
عبد الحميد الثاني-العثماني(1258 - 1336 هـ = 1842 - 1918 م)
گئورگ کانتور(1261 - 1336 هـ = 1845 - 1918 م)
1337 /1298/ 1919
السيد محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي-العروة(1247 - 1337 هـ = 1831 - 1919 م)
قرارداد مخفیانه ایران و انگلیس( 1337 هـ = 1298 ش = 1919 م)
1338 /1299/ 1920
الميرزا محمدتقي الشيرازي(1258 - 1338 هـ = 1842 - 1920 م)
ثورة العشرين-انقلاب ۱۹۲۰ عراق( 1338 هـ = 1299 ش = 1920 م)
1339 /1300/ 1921
ایگناتس گلدزیهر(1266 - 1340 هـ = 1850 - 1921 م)
1340 /1301/ 1922
تاسیس حوزه قم-ورود حاج شیخ به قم( 1340 هـ = 1922 م)
پایان سلطنت و بقاء دو سال عنوان خلافت سلاطین عثمانی(698 - 1342 هـ = 1299 - 1924 م)
تاسیس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی( 1341 هـ = 1301 هـ = 1922 م)
عباس افندی-بهائي(1260 - 1340 هـ = 1844 - 1921 م)
1341 /1302/ 1923
ابوبکر بن شهاب الدین العلوی الحسيني الحضرمي: (1262 ــ 1341 هـ / 1846 ـــ 1923 م)
1342 /1303/ 1924
پایان خلافت سلاطین عثمانی(698 - 1342 هـ = 1299 - 1924 م)
علي بهجت بن محمود بن علي آغا مصري(1274 - 1342 هـ = 1858 - 1924 م)
جریان جمهوری‌خواهی در اواخر دوره قاجار
محمود شكري الألوسي(1273 - 1342 هـ = 1857 - 1924 م)
ولادیمیر لنین(1286 - 1342 هـ = 1870 - 1924 م)
1343 /1304/ 1925
الميرزا جوادآقا ملكي التبريزي(1274 - 1343 هـ = 1858 -1925 م)
ايرج ميرزا(1291 - 1343 هـ = 1874 -1926 م)
فریدریش لودویگ گوتلوب فرگه(1264 - 1343 هـ = 1848 -1925 م)
1344 /1305/ 1926
تخریب بقیع توسط وهابیون( 1344 هـ = 1305 ش = 1926 م)
ادوارد گرانویل براون(1278 - 1344 هـ = 1862 -1926 م)
1345 /1306/ 1927
1346 /1307/ 1928
تولد استاد آية الله علاقبند
1347 /1308/ 1929
1348 /1309/ 1930
1349 /1310/ 1931
1350 /1311/ 1932
1351 /1312/ 1933
1352 /1313/ 1934
1353 /1314/ 1935
رسمي شدن نام ایران به جای پرس در روابط بین الملل( 1353 هـ = 1313 ش = 1934 م)
السيد موسی بن علي زرآبادي القزويني(1294 - 1353 هـ = 1877 - 1934 م)
شیخ ابراهیم زنجانی قاضی محاکمهٔ شیخ فضل‌الله نوری(1270 - 1353 هـ = 1855 - 1934 م)
1354 /1315/ 1936
الميرزا علي آقا بن عبد الحسين بن علي أصغر بن محمد باقر الإيرواني النجفي(1301 - 1354 هـ = 1884 - 1936 م)
تولد آية الله قافي
1355 /1316/ 1937
الميرزا حسين بن عبد الرحيم النائيني(1276 - 1355 هـ = 1860 - 1936 م)
الشيخ عبدالكريم بن محمدجعفر اليزدي‏ الحائري(1276 - 1355 هـ = 1860 - 1936 م)
1356 /1317/ 1938
سید حسن مدرس -طباطبایی قمشه(1287 - 1356 هـ = 1870 - 1937 م)
محمد اقبال لاهوری(1294 - 1356 هـ = 1877 - 1938 م)
السيد محمد بن محمود العصار اللواساني(1264 - 1356 هـ = 1850 - 1937 م)
السيد محمدتقي بن محمدعلي المعصومي الإشكوري(1312 - 1356 هـ = 1895 - 1937 م)
مصطفی کمال آتاتورک(1298 - 1356 هـ = 1881 - 1938 م)
ادموند هوسرل(1275 - 1356 هـ = 1859 - 1938 م)
1357 /1318/ 1939
شروع جنگ جهانی دوم(1357 - 1364 هـ = 1939 - 1945 م)
زیگموند فروید(1272 - 1357 هـ = 1856 - 1939 م)
1358 /1319/ 1940
أبوالحسن بن عبدالحسين المشكيني(1305 - 1358 هـ = 1888 - 1940 م)
1359 /1320/ 1941
عباس بن محمد رضا القمي(1294 - 1359 هـ = 1877 - 1940 م)
1360 /1320/ 1941
1361 /1321/ 1942
الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكمپاني(1296 - 1361 هـ = 1879 - 1942 م)
1362 /1322/ 1943
عباس تربتی معروف به حاج آخوند(1287 - 1362 هـ = 1870 - 1943 م)
السيد علي بن الحسن النجف‌آبادي(1287 - 1362 هـ = 1870 - 1943 م)
الشيخ محمد رضا أبو المجد بن محمد حسين بن باقر بن الشيخ محمد تقي الأصفهاني(1287 - 1362 هـ = 1870 - 1943 م)
داوید هیلبرت(1279 - 1362 هـ = 1862 - 1943 م)
کنفرانس تهران-پل پیروزی-جنگ دوم جهانی-اجتماع سه کشور(1362 هـ = 1322 ش = 1943 م)
1363 /1323/ 1944
السيد محمد حسن النجفي القوچاني(1295 - 1363 هـ = 1878 - 1944 م)
باول كراوس مستشرق ألماني(1322 - 1363 هـ = 1904 - 1944 م)
رضاخان سوادكوهي-میرپنچ-رضاشاه پهلوي(1294 - 1363 هـ = 1877 - 1944 م)
1364 /1324/ 1945
پایان جنگ جهانی دوم(1357 - 1364 هـ = 1939 - 1945 م)
احمد کسروی(1307 - 1364 هـ = 1890 - 1945 م)
1365 /1325/ 1946
آقا سيد ابوالحسن اصفهاني(1284 - 1365 هـ = 1863 - 1946 م)
لويس بن نقولا ضاهر المعلوف اليسوعي-المنجد(1284 - 1365 هـ = 1867 - 1946 م)
1366 /1326/ 1947
حاج آقا حسين قمي(1282 - 1366 هـ = 1865 - 1947 م)
السيد علي القاضي الطباطبائي(1285 - 1366 هـ = 1869 - 1947 م)
ماکس پلانک(1274 - 1366 هـ = 1858 - 1947 م)
1367 /1327/ 1948
الشيخ عبدالرحيم صاحب‌الفصول(1294 - 1367 هـ = 1877 - 1948 م)
محمد عبد العظيم الزرقاني(000 - 1367 هـ = 000 - 1948 م)
الشيخ محمد كاظم بن حيدر الشيرازي(1292 - 1367 هـ = 1875 - 1948 م)
1368 /1328/ 1949
حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا(1324 - 1368 هـ = 1906 - 1949 م)
1369 /1329/ 1950
آیة الله محمدعلی شاه‌آبادي(1292 - 1369 هـ = 1875 - 1950 م)
الحاج الشيخ علي أكبر النهاوندي(1278 - 1369 هـ = 1862 - 1950 م)
نهضت ملی‌شدن نفت(1370 هـ = 1329 = 1951 م)
1370 /1330/ 1951
لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین(1306 - 1370 هـ = 1889 - 1951 م)
1371 /1331/ 1952
السيد محمدتقي الخوانساري(1305 - 1371 هـ = 1888 - 1952 م)
الشيخ علي الزاهد بن محمدإبراهيم القمي(1283 - 1371 هـ = 1867 - 1952 م)
محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري(1296 - 1371 هـ = 1879 - 1952 م)
1372 /1332/ 1953
1373 /1333/ 1954
أحمد أمين بن إبراهيم الطباخ المصري(1295 - 1373 هـ = 1878 - 1954 م)
محمد حسين بن علي بن الرضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء (1294 - 1373 هـ = 1877 - 1954 م)
1374 /1334/ 1955
آلبرت اینشتین(1296 - 1374 هـ = 1879 - 1955 م)
شروع جنگ ویتنام(1374 - 1395 هـ = 1955 - 1975 م)
1375 /1335/ 1956
1376 /1336/ 1957
شوقی افندي-بهائي(1315 - 1376 هـ = 1897 - 1957 م)
1377 /1337/ 1958
سيد شرف الدين-عبد الحسين بن يوسف العاملي الموسوي(1290 - 1377 هـ = 1873 - 1957 م)
1378 /1338/ 1959
کربلایی کاظم ساروقی(1300 - 1378 هـ = 1883 - 1959 م)
1379 /1339/ 1960
1380 /1340/ 1961
آية الله حاج آقا حسين البروجردي(1292 - 1380 هـ = 1875 - 1961 م)
السید ابوالقاسم الخوانساري-الریاضي(1313 - 1380 هـ = 1896 - 1961 م)
اروین شرودینگر(1304 - 1380 هـ = 1887 - 1961 م)
سید عباس علوی(1310 - 1380 هـ = 1892 - 1960 م)
1381 /1341/ 1962
نیلز بور(1302 - 1381 هـ = 1885 - 1962 م)
1382 /1342/ 1963
السيد عبد الهادي بن إسماعيل الشيرازي(1305 - 1382 هـ = 1888 - 1962 م)
اصلاحات ارضي(1382 هـ = 1342 ش = 1962 م)
شرکت زنان در انتخابات( 1382 هـ = 1962 م)
تفصیل جریان شرکت زنان در انتخابات( 1382 هـ = 1962 م)
مهاجرت علماء به تهران در تابستان ۱۳۴۲(1382 هـ = 1342 ش = 1962 م)
1383 /1343/ 1964
محمود شلتوت(1310 - 1383 هـ = 1893 - 1963 م)
محمدرضا المظفر(1322 - 1383 هـ = 1906 - 1964 م)
1384 /1344/ 1965
شرح مناظره در نجف أشرف، راجع به لزوم قیام، بین آیة الله حكیم و آیة الله خميني
تأسیس دار التبلیغ اسلامي(1384 هـ = 1344 ش = 1964 م)
1385 /1345/ 1966
سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي(1323 - 1386 هـ = 1906 - 1966 م)
1386 /1346/ 1967
1387 /1347/ 1968
1388 /1348/ 1969
آیة الله سید محمدحسن إلهی طباطبائي(1325 - 1388 هـ = 1908 - 1969 م)
آیة الله السید محمد المحقق الداماد(1325 - 1388 هـ = 1908 - 1969 م)
الشيخ عبد الكريم الزنجاني(1304 - 1388 هـ = 1887 - 1968 م)
پروفسور روش بولون-جراح مسلمان شده از بیهوشی آیة الله ميلاني(1330 - 1388 هـ = 1912 - 1969 م)
1389 /1349/ 1970
محب الدين الخطيب(1303 - 1389 هـ = 1886 - 1969 م)
برتراند راسل(1288 - 1389 هـ = 1872 - 1970 م)
1390 /1350/ 1971
عبد الحسين بن أحمد الأميني(1320 - 1390 هـ = 1901 - 1971 م)
محسن بن مهدي بن صالح بن أحمد الطباطبائي الحكيم(1306 - 1390 هـ = 1889 - 1970 م)
1391 /1351/ 1972
الشيخ محمدتقي الآملي(1304 - 1391 هـ = 1887 - 1972 م)
سید محمد اشرفی شیرازی-سلطان الواعظین(1314 - 1391 هـ = 1897 - 1972 م)
1392 /1352/ 1973
1393 /1353/ 1974
1394 /1353/ 1974
السيد محمود بن علي الحسيني الشاهرودي(1301 - 1394 هـ = 1884 - 1974 م)
محمد كاظم بن محمد بن محمود العصار اللواساني الطهراني(1305 - 1394 هـ = 1888 - 1975 م)
1395 /1354/ 1975
آية الله السيد محمدهادي الميلاني(1313 - 1395 هـ = 1896 - 1975 م)
پایان جنگ ویتنام(1374 - 1395 هـ = 1955 - 1975 م)
1396 /1355/ 1976
خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي(1310 ه، 1893 - 1396 ه، 1976 م)
مارتین هایدگر(1306 - 1396 هـ = 1889 - 1976 م)
1397 /1356/ 1977
علی شریعتی مزینانی(1351 - 1397 هـ = 1933 - 1977 م)
1398 /1357/ 1978
السيد موسی بن صدرالدين الصدر(1346 - مفقود 1398 هـ = 1928 - مفقود 1978 م)
کورت گودل(1323 - 1398 هـ = 1906 - 1978 م)
شاه رفت!(1399 هـ = 1357 = 1979 م)
1399 /1358/ 1979
اعلان جمهوري اسلامي ايران(1399 هـ = 1358 = 1979 م)
گروگان‌گیری در سفارت آمریکا(1399 هـ = 1358 = 1979 م)
آیة الله میرزا سید علی محمد کازرونی(1317 - 1399 هـ = 1899 - 1979 م)
آیة الله مرتضی مطهری(1337 - 1399 هـ = 1919 - 1979 م)
1400 /1359/ 1980
السيد محمدباقر بن حيدر الصدر(1353 - 1400 هـ = 1935 - 1980 م)
محمدرضا پهلوي-شاه(1337 - 1400 هـ = 1919 - 1980 م)
1401 /1360/ 1981
1402 /1361/ 1982
السيد محمد حسين العلامة الطباطبائي(1321 - 1402 هـ = 1904 - 1981 م)
آية الله محمد صدوقي يزدي(1327 - 1402 هـ = 1909 - 1982 م)
محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب(1318 - 1402 هـ = 1900 - 1981 م)
1403 /1362/ 1983
سیده نصرت‌بیگم امین بانوی مجتهده(1312 - 1403 هـ = 1895 - 1983 م)
1404 /1363/ 1984
السيد هاشم الحداد(1318 - 1404 هـ = 1901 - 1984 م)
حاج میرزا خلیل کمره‌ای(1316 - 1404 هـ = 1898 - 1984 م)
1405 /1364/ 1985
آیة الله السید أحمد الخوانساری(1309 - 1405 هـ = 1892 - 1985 م)
1406 /1365/ 1986
ماجرای مک‌فارلین-ایران کنترا-ایران‌گیت(1406 هـ = 1365 ش = 1986 م)
1407 /1366/ 1987
إحسان إلهي ظهير الباكستاني(1363 - 1407 هـ = 1944 - 1987 م)
انحلال حزب جمهوري اسلامي(1399 - 1407 هـ = 1357 - 1366 ش = 1979 - 1987 م)
علی‌اکبر حکمی‌زاده(000 - 1408 هـ = 000 - 1987 م)
1408 /1367/ 1988
قبول قطعنامه و پایان جنگ ایران و عراق(1400 - 1408 هـ = 1359 - 1367 ش = 1980 - 1988 م)
1409 /1368/ 1989
آية اللَّه روح الله الموسوي الخميني(1320 - 1409 هـ = 1902 - 1989 م)
الشيخ حسين لنكراني(1306 - 1409 هـ = 1889 - 1989 م)
1410 /1369/ 1990
رشاد خلیفه(1354 - 1410 هـ = 1935 - 1990 م)
1411 /1370/ 1991
آية اللَّه سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی(1315 - 1411 هـ = 1897 - 1990 م)
انتفاضة شعبانیة در عراق علیه صدام(1411 هـ = 1369 = 1991 م)
1412 /1371/ 1992
1413 /1372/ 1993
زکی نجیب محمود(1322 - 1414 هـ = 1905 - 1993 م)
1414 /1373/ 1994
السید أحمد المصطفوي الخمیني(1364 - 1414 هـ = 1945 - 1994 م)
سید احمد فردید مهینی یزدی(1328 - 1414 هـ = 1910 - 1994 م)
کارل پوپر(1319 - 1414 هـ = 1902 - 1994 م)
1415 /1374/ 1995
میرزا محمدباقر کمره‌ای(1323هـ- 1905م، 1416هـ - 1995م)
1416 /1375/ 1996
السيد محمّد حسين الحسيني الطهراني(1345 - 1416 هـ = 1927 - 1995 م)
شیخ جعفر بن میرزایوسف مجتهدی تبریزی(1342 - 1416 هـ = 1924 - 1996 م)
توماس ساموئل کوهن(1340 - 1416 هـ = 1922 - 1995 م)
1417 /1376/ 1997
آيت‏ اللَّه سيد محمد حسينی آقانجفی همدانی(1322 - 1417 هـ = 1905 - 1997 م)
سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني(1327هـ- 1909م، 1417هـ - 1997م)
1418 /1377/ 1998
حاج آقا سيد رضا بهاءالديني(1327 - 1418 هـ = 1909 - 1997 م)
شیخ محمود حلبی-ذاکر زاده تولایی(1318 - 1418 هـ = 1900 - 1998 م)
الشيخ محمدحسين الكلباسى(1418 - 1323 هـ = 1905 - 1998 م)
1419 /1378/ 1999
محمود مهدي الإستانبولي(1327هـ - 1420هـ)
1420 /1379/ 2000
محمد ناصر الدين الالباني(1332 - 1420 هـ = 1914 - 1999 م)
ویلارد ون اورمن کواین(1326 - 1420 هـ = 1908 - 2000 م)
1421 /1380/ 2001
1422 /1381/ 2002
1423 /1382/ 2003
السید محمدجواد ذهنی تهرانی(1366 - 1423 هـ = 1947 - 2002 م)
الشيخ محمد مال الله الخالدي(1377 - 1423 هـ = 1958 - 2002 م)
هانس-گئورگ گادامر(1318 - 1423 هـ = 1900 - 2002 م)
1424 /1383/ 2004
أحمد مختار عمر(1352 - 1424 هـ = 1933 - 2003 م)
1425 /1384/ 2005
1426 /1385/ 2006
1427 /1386/ 2007
شیخ میرزا محمود یوسفى غروى(1342 - 1427 هـ = 1924 - 2007 م)
1428 /1386/ 2007
حاج آقا حسن قمي(1329 - 1428 هـ = 1911 - 2007 م)
سید مرتضی شریف علامه عسکری(1332 - 1428 هـ = 1914 - 2007 م)
فهرست معالم المدرستین
1429 /1387/ 2008
علی‌پناه بن یوسف اصلانی اشتهاردی(1335 - 1429 هـ = 1917 - 2008 م)
1430 /1388/ 2009
آية الله الشيخ محمدتقي بن محمود البهجة(1334 - 1430 هـ = 1916 - 2009 م)
1431 /1389/ 2010
الشيخ حسينعلي المنتظري(1341 - 1431 هـ = 1922 - 2009 م)
1432 /1390/ 2011
1433 /1391/ 2012
1434 /1392/ 2013
1435 /1393/ 2014
الشیخ محمدرضا مهدوی کنی(1349 - 1435 هـ = 1931 - 2014 م)
1436 /1394/ 2015
محمد حسن حسن جبل(1350 - 1436 هـ = 1931 - 2015 م)
1437 /1395/ 2016
مؤتمر غروزني - همايش اهل سنت و جماعت در گروزني پايتخت جمهوري چچن
1438 /1396/ 2017
حاج آقا تقي قمي-آيت الله سيد تقي طباطبايي قمي(1340 - 1438)
اکبر هاشمی رفسنجانی(1353 - 1438 هـ = 1934 - 2017 م)
شعيب بن محرم الألباني الأرناؤوطي(1346 - 1438 هـ = 1928 - 2016 م)
1439 /1397/ 2018
1440 /1398/ 2019
السيد محمد بن محمود بن علي الحسيني الشاهرودي(1343 - 1440 هـ = 1925 - 2019 م)
السيد محمود بن علي الحسيني الهاشمي الشاهرودي(1367 - 1440 هـ = 1948 - 2018 م)
1441 /1399/ 2020
1442 /1400/ 2021
علامه الشیخ محمدتقي مصباح یزدي(1352 - 1442 هـ = 1934 - 2021 م)
1443 /1401/ 2022
آية الله سيد علي محمد علاقبند(1346 - 1443 هـ = 1928 - 2021 م)
1444 /1402/ 2023
1445 /1403/ 2024
1499 /1455/ 2076
عدنان الرفاعي(1381 - 000 هـ = 1961 - 000 م)
غانم بن حمد القدوری(1396 - 000 هـ = 1976 - 000 م)
آية الله شيخ محمدحسن قافي(1354 - 000 هـ = 1936 - 000 م)
محمد بن المختار الشنقیطي-الخلافات السیاسیة بین الصحابة(1386 - 000 هـ = 1966 - 000 م)
ناصر بن عبد الله بن علي القفاري(1370 - 000 هـ = 1951 - 000 م)
سول آرون کریپکی(1358 - 000 هـ = 1940 - 000 م)
سيد حسين مدرسي-فرايند تكامل(1360 - 000 هـ = 1941 - 000 م)


**********************************************
**********************************************
**********************************************
********************************************** ********************************************** بالاي صفحه